Общински съвет – Благоевград не избра председател на второто заседание, поради което се свиква извънредна сесия на 6 декември (ОБЗОР)

Снимка: Радио "Фокус" - Пирин

Благоевград. Общински съвет – Благоевград проведе първото си заседание, след тържествената сесия на 11 ноември.
По решение на местните парламентаристи премина под ръководството на най-възрастния общински съветник Христо Ковачки.

Редовната сесия бе проведена при дневен ред включващ няколко точки, първата от които бе изказване на гражданина Иван Шинлаков, който е председател на ЖСК „Младост“, улица Иван Михайлов 11.

Втората точка касаеше избор на Председател на Общински съвет – Благоевград. За целта се проведоха две тайни гласувания. На първото бяха предложени двама кандидати: Рашко Динков от листата на Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“ и лидерът на ПП „Партия на зелените“ Андон Тодоров. Седемчленна комисия с председател Кирил Илиев проведе тайния избор. Отчетени бяха 5 недействителни бюлетини. И двамата кандидати получиха по 18 гласа.

При второто тайно гласуване предложените кандидати също бяха двама: Рашко Динков от листата на Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“ и Любен Милев от листата на БСП. Никой от двамата кандидати не събра необходимото мнозинство от 21 гласа и на второто гласуване. Отчетени бяха 15 недействителни бюлетини. За Рашко Динков гласовете бяха 17, а Любен Милев получи 9 гласа.

По точка трета от дневния ред бе прието предложение от кмета инж. Румен Томов и Общински съвет Благоевград даде съгласие за кандидатстване на община Благоевград по проект „Подкрепа за деца и младежи в риск и техните семейства.“
По точка четвърта след поименно гласуване бе прието предложение за кандидатстване на Община Благоевград по проект „Изграждане и функциониране на съвременен младежки център“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-20121 г.“.

По точка пета Общински съвет – Благоевград след гласуване дава съгласие Община Благоевград да кандидатства с проектно предложение „Въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност в сградата на отдел „Държавен архив“ – Благоевград по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Съгласно Закона за местно самоуправление и местна администрация Общински съвет – Благоевград даде съгласие кметът инж. Румен Томов да участва в заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК и да представлява Общината.

Общински съвет – Благоевград гласува промяна на бюджета и инвестиционната програма на Община Благоевград за 2019 г. и изменение на финансиране на част от обектите в инвестиционната програма.

След гласуване бе взето решение за свикване на извънредно заседание на Общински съвет – Благоевград на 06 декември 2019 година от 09,30 часа при проект за дневен ред, включващ само една точка, а именно избор на председател на Общински съвет – Благоевград.