Общински съвет – Смолян даде съгласие за обезпечаване на авансово плащане за безвъзмездна финансова помощ по проекта за подобряване качеството на атмосферния въздух в Общината

Снимка: Радио "Фокус"

Общински съвет – Смолян даде съгласие за обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.003-0004-C01, проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“, финансиран по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ № BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.““, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Смолян.

Пред общинските съветници зам.-кметът инж. Мариана Цекова заяви, че въпреки това, което се тиражира в медиите, Общината има сключен договор за изпълнението на проекта. Средствата са необходими първо за проучване нагласата на населението, второ – за организиране и провеждане на разяснителна и обучителна кампания сред населението. „Това е разписано в договора за безвъзмездната финансова помощ и считам, че не би следвало да се водим по написаното в медиите. Ние не сме получавали допълнителни писма и нямаме каквито и да е опасения относно нашия договор“, подчерта инж. Цекова.

Зам.-кметът Марин Захариев също потвърди, че Община Смолян има договор за безвъзмездна финансова помощ за 9,6 млн. лв. „Другите общини вече работят и имат възложени дейности по този проект. След появилите се писания съм провел разговори с отговорните институции, това дело е спряно и може би след 6 месеца ще има произнасяне по него. Ние обаче имаме уверение, че това не касае подписаните със седем общини договори. В договора е записано, че авансово плащане може да се поиска веднъж в рамките на до 10 % от стойността на проекта. Логично е да поискаме 10 %. Сега искаме 960 000 лв. Тук става дума за подобряване качеството на атмосферния въздух, трябва да се установи къде е замърсен повече въздуха, къде най-много хора се отопляват на дърва, на ток и ред други неща, които касаят подобряване качеството на атмосферния въздух и тава са преки насоки, дадени от Европейската комисия и Световната банка. Нека дадем старт на тази програма“, призова зам.-кметът Захариев.

След проведената дискусия по докладната записка, тя бе приета със 17 гласа „за“, 1 „против“ и 8 „въздържали се“.

Нели ГЕРГЬОВСКА