Одобрена е българската позиция за предстоящи заседания на Съвета на ЕС

София. Правителството одобри позицията на страната ни за заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 12 март в Брюксел. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Очаква се Съветът да постигне общ подход по директивата за общия режим на облагане с акциз, по регламента за административното сътрудничество по отношение на съдържанието на електронните регистри и по директивата за структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки. Финансовите министри ще обменят мнения по общата система на данък върху цифровите услуги и ще обсъдят предложението за създаването на програмата InvestEU. В рамките на Европейския семестър Европейската комисия ще представи докладите по държави и задълбочените прегледи за 2019 г. и министрите ще обсъдят изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки с акцент върху инвестициите. Очаква се да бъдат одобрени и заключенията на Съвета за ревизирания списък на ЕС с юрисдикции, неоказващи съдействие за данъчни цели.
На 7 и 8 март в Брюксел предстои да заседава Съветът на ЕС „Правосъдие и вътрешни работи“. В част „Правосъдие“ ще се обсъди постигането на общ подход по предложението за Директива относно установяването на хармонизирани правила за определянето на представител за целите на събирането на доказателства в наказателния процес. Ще бъдат разгледани и препоръките за Решение на Съвета за предоставяне на мандат за преговори за споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно трансграничния достъп до електронни доказателства при съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси и за преговори по Втория допълнителен протокол към Конвенцията на Съвета на Европа за престъпления в кибернетичното пространство. В част „Вътрешни работи“ ще се обсъдят теми, свързани с борбата срещу тероризма, миграцията и перспективите за политиките в областта на вътрешните работи.
Правителството одобри и резултатите от българското участие в неформалното заседание на Съвета на ЕС „Правосъдие и вътрешни работи“, което се проведе на 7 и 8 февруари в Букурещ. В част „Вътрешни работи“ бяха дискутирани темите за борбата с тероризма, полицейското сътрудничество, въпросите на миграцията и убежището, както и функционирането на Шенген. В част „Правосъдие“ бяха обсъдени начините за по-нататъшно развитие на съдебното сътрудничество, като прилагането на съществуващото европейско законодателство и необходимостта от предприемане на нови законодателни инициативи на ниво ЕС по граждански и търговски въпроси. Министрите на правосъдието взеха отношение и по поставените от Румънското председателство въпроси за бъдещето на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси в рамките на общото съдебно пространство на Европейския съюз.
Неформално предстои да заседават министрите на външните работи от ЕС и държавните секретари по европейските въпроси. На 11 и 12 март в Букурещ те ще обменят мнения по Многогодишна финансова рамка 2021-2027 г. и по бъдещия Стратегически дневен ред на ЕС.