Одобрен е доклад относно изпълнението към 30 септември на Плана за действие за 2019 г. с мерките, произтичащи от членството ни в ЕС

Правителството прие доклад за изпълнението на Плана за действие за 2019 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, към 30 септември 2019 г., съобщиха от правителствената информационна служба.
Общо 138 мерки са със срок на изпълнение до края на месец септември, като от тях са изпълнени 108 мерки. Неизпълнените мерки са 30, което представлява 21,7% неизпълнение. В края на второто тримесечие процентът неизпълнени мерки беше 32,5%.
От неизпълнените мерки 20 са законопроекти. От тях 5 са внесени в 44-то Народно събрание и са на различен етап на разглеждане. По отношение на останалите 15 законопроекта отговорните ведомства следва да положат допълнителни усилия за ускоряване процеса по тяхното разработване. От неизпълнените мерки 10 са свързани със стартирали процедури за нарушение по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
В Приложение № 2 към доклада са посочени шест директиви на Европейския съюз в областта на Вътрешния пазар (Информационно Табло в областта на Вътрешния пазар/ Single Market Scoreboard), със срок за въвеждане до края на месец ноември 2019 г. Две от тях са останали невъведени от последното издание на Таблото със срок на въвеждане края на месец май 2019 г., когато страната ни постигна 0.3 % дефицит (3 невъведени директиви от общо 997). Следва да се отбележи, че през последните три месеца са въведени седем директиви, които са част от Информационното табло, което показва тенденция за преодоляване на забавянето при изпълнение на ангажиментите на страната ни, произтичащи от членството ни в ЕС.
С цел поддържане на добрите резултати в процеса на въвеждане на директивите в областта на Вътрешния пазар, следва да се ускорят дейностите по разработването и приемането на националните мерки, като продължи осъществяването на засилен текущ мониторинг на заложените междинни срокове за изпълнение на мерките в Плана за действие за 2019 г. в рамките на координационния механизъм по въпросите на ЕС.