Окръжна прокуратура Габрово отчете дейността на прокурорите в Габровски съдебен район за 2018 година 

Габрово. Годишен отчетен доклад за дейността на прокуратурите от Габровския съдебен район за 2018 година се проведе в края на март. Това съобщават от пресцентъра на Апелативна прокуратура – Велико Търново. На събранието присъстваха завеждащ отдел „Специализиран“ при Върховна касационна прокуратура Румяна Арнаудова и завеждащ отдел „Досъдебен“ при Върховна касационна прокуратура Валери Първанов. От Апелативна прокуратура Велико Търново присъстваха и.д. Апелативен прокурор Таня Недкова и прокурор Антоанета Чакърова.

За отчетния период прокурорите от региона са работили общо по 2776 преписки, като 95% от тях са били решени до края на периода.

През годината в съдебния район има новообразувани общо 1453 досъдебни производства. 69,5% от всички, наблюдавани през отчетния период досъдебни производства, са приключени през годината. От внесените в съда и прекратени ДП  74% са разследвани в срок до 8 месеца.

Отчетени бяха основните фактори, довели до по-продължителни срокове на разследване по някои дела.

През 2018 г. прокурорите от съдебния район са внесли в съда обвинителен акт, споразумение или с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание общо срещу 584 лица. По разгледаните от съда дела през годината са постановени осъдителни присъди и решения спрямо 559 лица, като  оправдателните присъди и решения са едва 1,96%.

Румяна Арнаудова, Валери Първанов и Таня Недкова изразиха задоволство от качеството на работа на прокурорите в съдебния район, както и от полаганите усилия за намаляване сроковете на разследване по делата.