Окръжна прокуратура – Шумен атакува разпоредби от Наредбите за управлението на отпадъците на територията на Община Смядово и Община Шумен

Административен съд – Шумен е сезиран с два протеста на Окръжна прокуратура – Шумен, с които се претендира отмяната на текстовете от Наредба за управлението на отпадъците на територията на Община Смядово и от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Шумен, с които общинските съвети са регламентирали, че дейностите по събиране и транспортиране на масово разпространени отпадъци следва да се извършват само от лица, притежаващи съответното разрешително /лицензия/ по Закона за управление на отпадъците /ЗУО/. Това съобщиха от Административен съд – Шумен. Сочи се, че това изискване, залегнало в общинските наредби, противоречи на Закона за управление на отпадъците, въвеждащ регистрационен, а не лицензионен режим /чл. 35, ал. 2, ал. 3 и ал. 5/ за осъществяването на дейностите по събиране и/или транспортиране на отпадъци. С протестите се отправя и претенция за обявяване нищожността на административно-наказателните разпоредби от наредбите с мотива, че противоречат на Закона за управление на отпадъците /чл. 22 от закона/, доколкото общинските съвети не са били овластени да приемат норми от този вид. Законосъобразността на Наредба за управлението на отпадъците на територията на Община Смядово ще бъде проверена в хода на административно дело № 171/2019г. на Административен съд – Шумен, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 07.05.2019г. от 09.00 часа. По повод оспорването на разпоредби от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Шумен е образувано административно дело № 161/2019г. по описа на Административен съд – Шумен, насрочено за 13.05.2019г. от 09.30 часа.