ОП „Околна среда“ обяви процедура „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“

Пазарджик. Управляващият орган на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ обяви на 24.07.2019 г.  процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“. Процедурата е по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на програмата. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Пазарджик от Областния информационен център. Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени, е 9 141 202 лв. Целта на процедурата е подобряване на природозащитното състояние на видове защитени птици, чрез изпълнение на мерки от четири действащи към момента планове за управление на защитени зони и осем плана за действие за видове. Мерките, които ще се финансират покриват извършването на специфични приоритетни консервационни дейности по подобряване на местообитанията и хранителната база. Дейностите попадат изцяло в обхвата на мярка 109 „Инвестиции в консервационни дейности за поддържане/подобряване на природозащитното състояние на видове и природни местообитания“ от Национална приоритетна рамка за действие на Натура 2000 за периода 2014-2020 г. Допустими бенефициенти по процедурата са структури/звена в Министерство на околната среда и водите и Министерство на земеделието, храните и горите, юридически лица с нестопанска цел, общини и научни институции. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 18.30 часа на 24 октомври 2019 г. При проявяване на интерес от страна на потенциалните бенефициенти на територията на Пазарджишка област и за повече информация, може да се обръщат към екипа на Областен информационен център – Пазарджик, намиращ се на бул. „България“ 2, както и на тел: 034 / 44 62 09