Павлин Михов, Община Бургас: Важно е гражданите да се запознаят с графиците изготвени за пролетното почистване на отделните райони, публикувани на сайта на Общината Бургас

За подготовката за пролетното почистване в Бургас и подробности по темата, както и кои са най-замърсените райони в региона, Радио „Фокус“ – Бургас разговаря с Павлин Михов, директор на Дирекция “Околна среда” в Община Бургас.

 

Фокус: Г-н Михов, започна ли пролетното почистване в Община Бургас?

Павлин Михов: Подготовката за пролетното почистване започна в началото на месец март. Тя беше свързана с индетифициране на замърсените места на територията на Общината. Беше поискана информация от страна на кметовете и кметските наместници по съставните селища за замърсени терени, след което експерти от дирекция “Околна среда” извършиха проверка на място. Заснеха тези замърсявания, както и с gps координати, за да може да се следи стриктно за извършената работа в последствие. На практика 20 март беше датата, на която обявихме официално стартирането на пролетното почистване на територията на града. Всяка година работим в две основни направления – почистване на замърсени терени в землищата на съставни селища и квартали, и почистване на замърсени терени на територията на Общината. В тази връзка почистващата фирма е осигурила 4 екипа, които ще работят на територията на града. Eдин екип, специализиран с по-тежка техника, ще работи на територията на съставни селища и квартали, където характера на отпадъци изисква по-големи багери, и извозващи отпадъците автомобили. Наред с това сме осигурили и работници, които ще подпомагат дейността на техниката и ще правят оборки в замърсените райони. Екипите, които работят в съставните селища ще бъдат подпомогнати от работната ръка на почистващата фирма към всяко съставно селище или квартал. Във влажното време, когато валя дъжд в събота и неделя се наложи да забавим с два дни стартирането в съставните селища и квартали, предвид това, че местата са доста кални и трудно може да се работи в тях. Днес започва пролетното почистване в село Маринка, а първият квартал, в който ще работят екипите е на територията на  “Меден Рудник”, от там започваме с почистване на основните пътни артерии, почистване на регули, измиване на улиците, ремонт и почистване на съдовете за отпадъци.

Фокус: Кои са най-замърсените терени?

Павлин Михов: От събраната информация стана ясно, че най-замърсени са районите, в които живеят по-големи групи ромско население – кв. “Рудник” и района в ж.к. “Меден Рудник”, където е ромското гето. Наред с тях има и други замърсени райони. Лош пример в това отношение е село Извор, където има доста голяма територия, макар и не много като количество, но на сериозен терен разхвърляни отпадъци, които сега трябва да бъдат събрани и изнесени от там. Има и редица други по-незначителни замърсявания, но така или иначе в рамките на 45-50 дни се надяваме да свършим това, което е планирано.

Фокус: Прави ли се по-специален оглед на детскитe площадки в Бургас?

Павлин Михов: Там по принцип не се допуска да бъдат създадени такива сметища и замърсявания. Те са включени в програмата за почистване, както и спортните площадки, и зоните за отдих на гражданите. Зелените площи също, като това е разпределено като дейност към фирмите по поддържане на зелените площи и съответните площадки. Така че в рамките на планираното време с почистването на даден район, трябва да бъдат почистени и местата за отдих.

Фокус: Има ли граждани заявили участие да се включат в пролетното почистване?

Павлин Михов: Към настоящия момент не, но всъщност раздаването на консумативи, които могат да ползват гражданите, за да извършват почистване в района, където живеят започва от 27 март. Тогава на всички, които желаят да се включат в пролетното почистване могат да бъдат предоставени материали, в това число чували, ръкавици, така че във всеки един момент да могат да направят почистването, което са решили. Желателно е това да се случи във времето, в което е предвидено почистването на съответния квартал, селище или район, за да може своевременно отпадъците, които са събрани да бъдат изнесени от осигурената техника. Но дори и да пропуснат този момент, при сигнализиране  от тяхна страна в дирекция “Околна среда”, ще осигурим своевременно извозване на събраните отпадъци.

Фокус: За периода, в който ще се извършва почистването, ще бъдат ли поставени още кошове за отпадъци?

Павлин Михов: Ще бъдат поставени първите 500 кафяви кофи за биоразградими, хранителни отпадъци. Цялата философия на Закона за управление на отпадъците е насочена към намаляване на количествата отпадъци, които отиват за депониране, за сметка на тези, които ще бъдат върнати обратно в употреба. Стимулиране на разделно събиране на отпадъци и санкциониране на действията, които касаят депониране на отпадъци. В тази връзка са и така наречените отчисления и обезпечения, които за всеки тон депониран отпадък се плаща допълнително такава такса. Колкото по-малко депонираш, по-малко пари плащаш за това. Това е свързано с инвестиция в посока разделно събиране на отпадъци и една от целевите групи са биоразградимите отпадъци. Това съгласно закона трябва да бъде въведено на територията на населените места. Освен това има поставени и съответните количествени цели, които трябва да бъдат изпълнявани. Към настоящия момент сме обхванали растителните отпадъци от поддръжката на зелени площи на територията на Общината. Там нещата вървят изключително добре и всички тези отпадъци, които се събират от територията на град Бургас, от поддръжката на зелените площи при косенето на треви, опадалата шума есенно време, скастрянето на клони, отиват на новото Регионално депо „Братово-Запад“. Там на обособена площадка се извършва смилане на тези отпадъци и третиране, така че от целия този растителен отпадък да се получи компост. Резултатите, които имаме, включително от прецизна и водеща в това отношение Австрийска лаборатория, показват много добро качество на този материал. Даже вече имаме продаден компост от този, който сме произвели, в рамките на една година, от както е в експлоатация депото. Не така стоят нещата по отношение на биоразградимите хранителни отпадъци, там исканията за третиране на тези отпадъци са по-специфични и са свързани с провеждането на анаеробен процес.

Фокус: Обяснете по-подробно за анаеробния процес?

Павлин Михов: Ако растителните отпадъци са компостирани по най-обикновен начин в присъствие на кислород, то за преработката на биоразградими хранителни отпадъци се искат специални съоръжения, където процесът трябва да бъде проведен в отсъствие на кислород. Предвид това, че при гниенето си  тези отпадъци отделят доста силна и неприятна миризма. В тази връзка една от главните ни задачи в следващите две години, е кандидатстването за изграждането на анаеробна инсталация за третиране на биоразградими отпадъци от хранителен произход. Това е по линия за кандидатстване за финансиране от Европейски програми, Оперативна програма “Околна среда”. За да имаме тези отпадъци разделно събрани, трябва да сме изградили системата за тяхното разделно събиране. Тази стъпка сега предстои, чрез поставяне на тези кафяви кофи, които ще бъдат раздадени приоритетно на обекти за обществено хранене, магазини за продажба на плодове и зеленчуци, големи хранителни магазини. По следваща стъпка е въвеждането на разделно събиране на биоразградими хранителни отпадъци в домакинствата. Това е последната стъпка и най-сложна като организация, но на този етап това не е предвидено. Предприемайки тази мярка, вече трябва да имаме изградено съоръжение за тяхното третиране, тъй като количествата ще бъдат значителни. В периода на организиране на системата за разделно събиране на биоразградими хранителни отпадъци, с тези пластмасови кафяви кофи, се надяваме да бъде изградена и инсталацията за анаеробно третиране на отпадъците, така че да успеем да ги приберем вече за последващо третиране, въвеждайки това по отношение на домакинствата. Тези пластмасови кофи са предвидени за това и разполагаме с достатъчен брой и специализирана техника за тяхното обслужване. Ще бъде изготвен график за тяхното обслужване по различните обекти. Това e нещото, което предвиждаме тази година да бъде сериозно осъществено. Добре е гражданите да се ориентират по отношение на графиците публикувани на сайта на Община Бургас, по които ще се извършва почистване на съответните райони, както и измиването на улиците. Най-малкото, за да не се пречи при осъществяването на тези действия.

Мария ДИМИТРОВА