Парламентът прие окончателно Закона за социалните услуги

Парламентът прие на второ четене Закона за социалните услуги, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Законът е последният от законодателния пакет, заради който майките на деца с увреждания протестираха продължително през 2018 г. Първите два закона – за хората с увреждания и за личната помощ, вече бяха приети от депутатите.
Текстовете в закона създават възможност социални услуги да се предоставят на всяко лице, което се нуждае от подкрепа за превенция или преодоляване на социалното изключване, реализиране на права или подобряване на качеството му на живот. Правото на социални услуги е независимо от възрастта, здравното състояние, образованието, доходите, социалното и имущественото състояние. Право на социални услуги ще има и всяко дете, съобразно неговата възраст, физическо, здравно и психическо състояние, степен на развитие и индивидуални потребности. Със закона се въвежда и забрана за дискриминация спрямо пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, политическа принадлежност, сексуална ориентация, имуществено състояние.
По закона се създава Агенция за качеството на социалните услуги към министъра на труда и социалната политика. Новата структура ще контролира спазването на закона и стандартите за качество. Тя ще проверява начина, по който общините и частните доставчици разходват средствата от държавния бюджет. Агенцията ще проверява за спазване на правата на потребителите на социални услуги, ще извършва мониторинг на ефективността на национално ниво и ще извършва лицензиране на всички частни доставчици на социални услуги.
В Закона за социалните услуги се определят финансираните от държавния бюджет услуги да бъдат класифицирани в три основни групи – на общинско ниво, на областно ниво за областта и за потребностите на лица от цялата страна. Във всяка община ще бъде създаден и Съвет по въпросите на социалните услуги, чийто състав ще се определя от общинския съвет по предложение на кмета на общината.
Законът постановява асистентската подкрепа за лица в надтрудовоспособна възраст и такива с трайни увреждания да се предоставя от съответната община. Насочването за ползване на асистентска подкрепа, която се финансира от държавния и общинския бюджет, ще се извършва само от общината, която предоставя услугата. Общината ще организира предоставянето на асистентската подкрепа по начин, който да позволи комплексно предоставяне на различните видове социални услуги в домашна среда. Регламентира се заместващата грижа, като подкрепа за лица, полагащи грижи за зависими членове на семейството, не само за деца. Заместващата грижа е дефинирана като краткосрочна, като се предоставя за срок не по-дълъг от 30 дни в рамките на една календарна година. Самата грижа може да се предоставя в домашна или специализирана среда, в която се осигурява резидентна или дневна грижа в домовете на приемни семейства.
От 2000 до 3000 лева ще бъде глобата за лице, което не изпълни влязло в сила предписание по закона, и от 3000 до 5000 лева при повторно нарушение. Орган за управление на социална услуга, който не изпълни задължение по закона, ще се глобява с от 3000 до 5000 лева, и от 5000 до 7000 лева при повторно нарушение. До 10 хил. лева ще бъде санкцията, ако нарушението е престъпление.