Парламентът ще вземе решение за насрочване на тържествено извънредно заседание по повод 140-ата годишнина от Учредителното Народно събрание

Парламентът ще вземе решение за насрочване на тържествено извънредно заседание по повод 140-ата годишнина от Учредителното Народно събрание и приемането на Търновската конституция. Това предвижда седмичната проектопрограма за работа на Народното събрание. Проекторешението е внесено от председателя на парламента Цвета Караянчева. В него се предлага тържественото заседание да се проведе на 16 април 2019 г. в музей „Възраждане и Учредително събрание“. Проектът предвижда 44-ото Народно събрание да приеме обръщение към българския народ по повод годишнината.
Депутатите ще разгледат на първо четене промени в Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Промените предвиждат разпоредбите на закона да се прилагат и за търговските дружества, включително лечебните заведения с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, както и търговските дружества, чийто капитал е изцяло тяхна собственост. Съгласно промените ръководителите на организациите от публичния сектор ще осигуряват система за мониторинг на финансовото управление и контрол с цел да се оцени неговото функциониране и своевременно да се предостави информация за установени слабости и пропуски пред лицата, отговорни за предприемане на коригиращи действия, както и да се осигури навременното му актуализиране при промени в условията. На вниманието на депутатите се поставя и Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. на първо четене. Законът урежда подготовката, организацията и провеждането на преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. Преброяването на населението и жилищният фонд е най-мащабното изчерпателно статистическо изследване и един от основните източници за събиране на данни за броя и характеристиките на населението и жилищния фонд в страната.