Парламентът ще разгледа промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух на второ четене

Парламентът ще разгледа промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух на второ четене. Това предвижда програмата за работа на Народното събрание. Законопроектът цели да изпълни а одобрени мерки за трансформация на модела на административно обслужване в законодателството по опазване чистотата на атмосферния въздух. Със законопроекта се очаква да се постигнат опростени и приведени услуги за бизнеса в областта на законодателството по опазване чистотата на атмосферния въздух в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Сред очакванията административните услуги в областта на законодателството по опазване чистотата на въздуха да бъдат в съответствие с Административнопроцесуалния кодекс. На вниманието на депутатите се поставят и промени в Закона за борба с трафика на хора на второ четене. Част от промените са свързани с развитието на институционалната рамка за противодействие на трафика на хора, както и с приетия от Министерски съвет Национален механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик.