Петя Пампорова: Заявленията за помощи за отоплителен сезон 2017/2018 г. трябва да се подават по настоящ адрес

Петя Пампорова – директор на Регионална дирекция социално подпомагане – Смолян в интервю за Радио „Фокус” – Смолян.

„Фокус”: Г-жо Пампорова, има ли промени в Закона за семейни помощи за деца, какви са условията за отпускане на еднократна помощ за ученици и месечните помощи за деца с увреждания?

Петя Пампорова: И тази година държавата предвижда подпомагането на семейства, които ще имат ученици в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2017/2018 г. Право на тази помощ имат семейства, чиито деца са записани в първи клас на държавно или общинско училище и средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на заявление-декларацията е по-нисък или равен на 400 лева. Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейства на роднини и близки. Заявленията се подават по настоящ адрес, като към него се прилагат:  удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението декларация; удостоверение, че детето е записано в първи клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище; удостоверение за раждане на детето – за справка; лична карта на единия от родителите – също за справка; експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК – ако има такова, също се предоставя за справка. Крайният срок за подаване на документи е 15 октомври. Ако детето не постъпи в училище или не посещава редовно училище до завършване на първи клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние, помощта се възстановява. За учебната 2016/2017 г. в Смолянска област са подпомогнати 689 деца на обща стойност 172 250 лв.

„Фокус”: Г-жо Пампорова, кога ще започне приема на молби-декларации за помощи за отопление и на какви условия трябва да отговарят кандидатите?

Петя Пампорова: В момента Наредбата за отпускане на целева помощ за отопление е предложена за обсъждане с изменения и допълнения на сайта на Министерството на труда и социалното подпомагане и ако се приеме в този си вид приемът на заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2017/2018 г.  ще започне от 17 юли. Заявленията ще се подават по настоящ адрес.  За определяне правото на подпомагане се извършва социална анкета в дома на лицето или семейството и се прилага индивидуален подход към всеки конкретен случай. По важните условия за подпомагане с енергийна помощ са: Средномесечният доход на лицата и семействата за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на заявлението-декларация, да е по-нисък или равен на диференцирания минимален доход за отопление. Лицата и семействата да отговарят и на условия от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество. Да не притежават движима и недвижима собственост и/или идеални части от нея, която може да бъде източник на допълнителни доходи. Да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане, както и да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане или чрез договор за дарение през последните 5 години. Безработните лица в трудоспособна възраст трябва да са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда“ най-малко 6 месеца преди подаване на молбата и др. В заявлението задължително се заявява видът на ползваното отопление – електроенергия или твърдо гориво. При заявено отопление с електроенергия се прилага за справка актуален клиентски/абонатен номер. Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – от 1 ноември 2017 г. до  31 март 2018 г. В подкрепа на най-уязвимите социални групи за изминалия отоплителен сезон са подпомогнати 6 301 лица и семейства с целева помощ за отопление. Най-голям е броят в община Смолян – 1 619, следвана от общините Девин – 1 234, Мадан – 638, Баните – 621, Неделино – 519, Златоград – 396, Чепеларе – 390, Доспат – 337, Рудозем – 319 и Борино – 228. Отпуснатите средства за отопление с твърдо гориво в пари са 6 224, за отопление с електроенерегия са 61 и в натура – 16. Начислените и изплатени средства са 2 267 780 лв.

„Фокус”: Колко лица с увреждания в областта са подали заявления за безплатни винетни стикери за тази година?

Петя Пампорова: Най-голям брой заявления постъпват в дирекциите “Социално подпомагане“ през месеците декември и януари. За отпускане на безплатна винетка за 2017 г. в 4-те дирекции на територията на областта са постъпили 2 894 заявления, като от тях 9 не отговарят на условията на Наредбата и на чл. 10 в от Закона за пътищата,  липсва действащо експертно решение на ТЕЛК или действаща застраховка „Гражданска отговорност“, автомобилът не е съпружеска имуществена общност, обемът на двигателя е по-голям от допустимото и др. ще припомня условията и редът за получаване на безплатните винетки. Към заявлението-декларация се прилагат: копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; копие от свидетелство за регистрация на лекия автомобил, с което се удостоверява, че автомобилът отговаря на изискванията на чл. 10в от Закона за пътищата, а именно – обемът на двигателя на автомобила да е до 2000 куб. см и мощност – до 160 конски сили; копие от застрахователната полица за сключена застраховка „Гражданска отговорност“ с едногодишен срок на действие; лична карта или личен паспорт на лицето с увреждане (за справка). Заявлението може да бъде подадено и от упълномощено лице въз основа на пълномощно с нотариално заверен подпис по постоянен адрес на лицето с увреждане. При констатиране на пропуски в изискуемите документи дирекция „Социално подпомагане“ дава на заявителя 7-дневен срок за отстраняването им. Стикерите се предоставят веднага след приемане и обработване на документите, ако същите отговарят на изискванията.

Даниела БОЙКОВА