Пловдив: До 1 093 лева достига средната работна заплата за Пловдивска област през второто тримесечие на годината

снимка: Фондация "Пловдив 2019"

Пловдив. С 10 % до 13% е нараснала средната работна заплата за Пловдивска област през второто тримесечие на годината, по данни от Териториалното статистическо бюро – Юг. По размер на средната месечна работна заплата Пловдивска област заема седмо място сред 28-те области в страната. Така средната брутна месечна работна заплата в областта за април 2019 г. е 1 108 лв., за май – 1 090 лв. и за юни – 1 082 лева. През второто тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо първото тримесечие на 2019 г. с 4.6%, като достига 1 093 лева. Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2019 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 2 554 лв., „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1 990 лв. и „Добивна промишленост “ – 1 621 лева. Най – ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 678 лв., „Административни и спомагателни дейности“ -755 лева и „Селско, горско и рибно стопанство“ – 812 лева.
С най -висока средна месечна работна заплата е област София (столица) – 1 729 лв., а с най-ниска е област Благоевград – 809 лева.
За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 1 260 лв. – със 167 лв., или 15.3 % по – висока от тази за област Пловдив.
Данните са получени от тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда.