Постоянната комисия „Здравеопазване и социална политика“ подкрепи предложението за увеличаване на дела на Община Шумен в капитала на болницата

Постоянната комисия „Здравеопазване и социална политика“ подкрепи предложението за увеличаване на дела на Община Шумен в капитала на болницата, предаде репортер на Радио „Фокус“- Шумен. Съгласно промяна в Закона за лечебните заведения от 2015 г. предоставяните от държавния или общинския бюджет средства на държавни лечебни заведения – търговски дружества, и на лечебни заведения – търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, за капиталови разходи се отразяват като увеличение на капитала им. Промяната се извършва с подаване на заявление по търговския регистър от министъра на здравеопазването или от оправомощено от него длъжностно лице. От 2015 година до края на 2017 година община Шумен е предоставила на „МБАЛ – Шумен“ АД  255 098 лв. за капиталови разходи от общинския бюджет. Съгласно актуалния устав на „МБАЛ – Шумен“ АД капиталът на дружеството е в размер на 6 907 000 лв., разпределен в 690 700 бр. акции, като община Шумен притежава 18.77 на сто от капитала, или 129 628 бр. акции, всяка от които с номинална стойност 10 лв. Съветниците от Здравна комисия решиха още да се потърси дяловото участие на общината преди 2015 година, което не е отразено в капитала на дужеството. Те поискаха справка от администрацията за средствата, предоствени от община Шумен на МБАЛ за периода от 2005 до 2015 година, а от Правна комисия искат становище по какъв начин могат да бъдат капитализирани тези средства. С 5 гласа „за“ и 1 „въздържал се“ Здравна комисия прие предложението предвидените в бюджета за 2018 година 100 000 лв. за МБАЛ- Шумен да бъдат отпуснати след като увеличението на  дялото участие на общината бъде отразено в капитала на здравното заведение.

Ивелина ИВАНОВА