Правителството се разпореди с имоти

София. С решение на Министерския съвет Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество получава за управление имот с площ 288 кв. м в град Варна, включващ част от партерен етаж и целия надпартерен етаж от сградата на ул. „Хан Аспарух“ № 1. До момента имотът е управляван от Висшия съдебен съвет, но е с отпаднала необходимост за съдебната власт. Той ще се използва за изпълнение на функциите Териториалната дирекция на КПКОНПИ в град Варна. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Съгласно друго правителствено Решение се учредява безсрочно възмездно право на строеж върху поземлен имот в горска територия – публична държавна собственост, в землището на гр. Мелник, община Сандански. Имотът с площ 400 кв. м се намира в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Сандански“ към ДП „Югозападно държавно предприятие“ – Благоевград. Той ще бъде използван за изграждане на стълб за телекомуникационно оборудване и съоръжения на техническата инфраструктура към него на обект: „Базова станция № 2142“. „Теленор България“ ЕАД ще заплати по сметка на ДП „Югозападно държавно предприятие“ – Благоевград цена за учредяване на право на строеж в размер на 4 488 лв. и цена за компенсационно залесяване на стойност 453,60 лева. По сметката на Изпълнителна агенция по горите ще бъдат заплатени режийни разноски на стойност 89,76 лева, а по сметка на община Сандански ще бъде заплатен данък за придобиване на ограничено вещно право в размер, определен от общинския съвет.