Правителството утвърди промени в класификацията на областите на политики/функционалните области и бюджетните програми за периода 2018-2021 г.

Със свое решение правителството измени РМС № 502 от 2017 г. за утвърждаване на класификация на областите на политики/функционалните области и бюджетните програми от компетентността и отговорността на съответния първостепенен разпоредител с бюджет по бюджетите на Министерския съвет, на министерствата, на държавните агенции и на Държавен фонд „Земеделие“ за периода 2018-2021 г., изм. с Решение № 733 на Министерския съвет от 2018 година. Това съобщиха от правителствената информационна служба.
Програмната класификация следва да обхваща всички първостепенни разпоредители с бюджет, които са определени да прилагат програмен формат на бюджет, като приетото изменение е във връзка с Решение № 52 от 2019 г. за бюджетната процедура за 2020 г., с което Министерският съвет определи за 2020 г. да прилагат програмен формат на бюджет, освен първостепенните разпоредители с бюджет по чл. 18, ал. 2 от Закона за публичните финанси, и останалите първостепенни разпоредители с бюджет, чиито бюджети се включват в държавния бюджет, с изключение на бюджетите на Народното събрание, на съдебната власт и на Сметната палата. В рамките на първия етап на бюджетната процедура за 2020 г. новоопределените да прилагат програмен формат на бюджет бюджетни организации разработиха и представиха в Министерството на финансите бюджетните си прогнози по идентифицирани от тях области на политики/функционални области и бюджетни програми, на основата на които е изготвена настоящата промяна на класификацията в съответствие с изискванията на ЗПФ.
В документа са отразени промени в класификацията по области на политики и бюджетни програми на Министерството на труда и социалната политика, на Министерството на отбраната и на Министерството на правосъдието поради настъпили нормативни и структурни промени, засягащи функциите и дейността им.
Целта на приетите промени на класификацията е свързана с повишаване на ефективното планиране, разпределение и управление на ресурсите в системата на публичните финанси на Република България и повишаване на качеството на бюджетните документи.
Очакваните резултати от прилагането на акта са свързани с разширяването на обхвата на бюджетните организации, прилагащи бюджетиране, ориентирано към резултатите, създаване на устойчива рамка на областите на политики/функционалните области и бюджетните програми при разпределението на бюджетните разходи, както и по-голяма прозрачност в управлението на публичните средства.