Право на социални услуги вече ще имат всички нуждаещи се, а не само уязвимите групи

София. Парламентът гласува окончателно текстове от Законопроекта за социалните услуги, с които се въвежда право на такива услуги да имат всички нуждаещи се хора в България, а не само уязвимите групи, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Със закона за първи път право на социални услуги се дава на всяко лице, което се нуждае от подкрепа за превенция и/или преодоляване на социалното изключване, реализиране направа или подобряване на качеството му на живот, независимо от неговите възраст, здравно състояние, образование, доходи, социално и имуществено състояние. Право на социални услуги ще има и всяко дете, съобразно неговата възраст, физическо, здравно и психическо състояние, степен на развитие и индивидуални потребности.
Със закона се въвежда и забрана за дискриминация спрямо пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, политическа принадлежност, сексуална ориентация, имуществено състояние и всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който България е страна.
В зависимост от средата, в която се предоставят, социалните услуги могат да бъдат три вида – услуги в домашна среда, услуги в специализирана среда и услуги, които се предоставят мобилно.
Цветилена СИМЕОНОВА