Предложение за промяна в структурата на СБАЛ по онкология „Св. Мина” –  Благоевград ще бъде разгледано на редовното заседание на общинския съвет

Благоевград. Предложение за промяна в структурата на СБАЛ по онкология „Св. Мина” –  Благоевград ще бъде разгледано на редовното заседание на общинския съвет, което ще се проведе от 09.30 часа в зала „22-ри септември“, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Пирин. В предстоящата сесия са включени общо 21 точки,  част от които са свързани с питания от страна на общински съветници. Освен това местния парламент ще разгледа проект за изменение на Правилника за работа на фонд „Култура“ на Община Благоевград, приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби на Община Благоевград за 2019 година, предложение, относно подготовка на проектно предложение на Община Благоевград по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. на МРРБ, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет: „Интегриран градски транспорт“ и други.

Ливия НИНОВА