Председателят на ДАЕУ е определен за национален координатор по Информационната система за вътрешния пазар

София. Председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ поема функциите на национален координатор по Информационната система за вътрешния пазар. Това реши правителството като прие промени в свое Решение № 290/2011 г. за определяне на национален координатор и делегиран координатор в сферата на услугите на вътрешния пазар по Информационната система на вътрешния пазар. Актуализира се също така и Списъкът на компетентните органи, които подлежат на регистрация в системата в сферата на услугите. Това съобщиха от правителствената информационна служба.
Информационна система за вътрешния пазар (ИСВП) е електронна система, разработена и поддържана от Европейската комисия, предназначена за обмен на информация между администрациите на държавите-членки на ЕС. ИСВП е достъпна на всичките официални езици на ЕС и осигурява по-бърз, по-добре структуриран, по- надежден и защитен обмен на информация между компетентните органи на държавите-членки на ЕС. Системата ИСВП поддържа повече от 50 процедури за административно сътрудничество като се използва за обмен на информация в следните законодателни области: дейностите по предоставяне на услуги на вътрешния пазар; признаването на професионални квалификации; командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги; упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване; специализираното трансгранично транспортиране на евро в брой по шосе между държавите-членки в еврозоната; връщане на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава-членка; използване на мрежата „SOLVIT“ за решаване на проблеми в рамките на вътрешния пазар. Благодарение на използването на системата е подобрено трансграничното административно сътрудничество между органите на държавите-членки в полза на гражданите и бизнеса, които могат да се възползват по-пълноценно от предимствата на единния пазар в ЕС.