Председателят на НС Цвета Караянчева отговори на Корнелия Нинова, че възнагражденията извън удръжките за отсъствията на депутатите от БСП, са законово дължими и ще бъдат начислявани

София. Председателят на парламента Цвета Караянчева изпрати писмо до лидера на БСП Корнелия Нинова, с което й отговаря на вчерашното писмо, с което тя заяви, че депутатите от левицата се отказват от всички възнаграждения. Това става ясно от публикация в официалния профил във „Фейсбук“ на Цвета Караянчева, в която тя предоставя своя отговор до лидера на БСП. „Във връзка с Ваше писмо № АД 952-00-11 от 21.02.2019 г. г. Ви информирам следното: Право на всеки народен представител е да прецени дали да отчита разходи по чл. 10 от Финансовите правила по бюджета на Народното събрание – Приложение към Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНОС), да използва служебни автомобили или да ползва командировъчни средства при пътуване в чужбина. В случай, че такива разходи не се реализират и предявяват от народните представители, те съответно няма да бъдат изплащани. Съгласно чл. 73 от Конституцията на Република България организацията и дейността на Народното събрание се осъществява въз основа на Конституцията и на правилник, приет от него. Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНОС) може да бъде изменян не само по предложение на председателя на Народното събрание, а и по искане на народен представител“, пише в писмото си Цвета Караянчева. Тя посочва, че по отношение на възнагражденията на народните представители правилата на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание се прилагат стриктно. „Удръжките от възнагражденията за неоправдани отсъствия са урудени изчерпателно в чл. 13 от Финансовите правила по бюджета на Народното събрание. Приложение към Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Извън хипотезата на цитираната норма възнагражденията на народните представители са законово дължими и ще бъдат начислявани при спазване на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание“, пише председателят на парламента. „Народните представители се осигуряват за всички осигурителни случаи и от начислените им възнаграждения се правят удръжки за осигурителни вноски по Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравно осигуряване, за данък съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, за други удръжки, определени със закон, както и удръжките по чл. 13 ПОДНС? Начинът на получаване на възнагражденията – в рой или по банков път, както и разпореждането с тях е личен избор на всеки народен представител. Всеки народен представител може да заяви в писмена форма в дирекция „Парламентарен бюджет и финанси“ , отдел „Заплати“, начина на получаване на възнаграждението по банков път и да посочи съответната банкова сметка. Заявлението е по образец – Приложение № 13 към План за документооборота на счетоводните документи в Народното събрание. В случай, че липсва заявление за получаване по банков път, възнаграждението се плаща в брой, в касата на Народноот събраниие. При неполучаването му същото се депонира“, завършва писмото си Цвета Караянчева.