Предстои попълване на комисиите към Общински съвет – Кюстендил

Кюстендил. Предстои попълване на комисиите към Общински съвет – Кюстендил. Това съобщи за Радио „Фокус” – Кюстендил Михаела Крумова, председател на Общински съвет – Кюстендил. Поради тази причина вече е насрочено ново заседание на общинските съветници. То ще бъде н 28 ноември от 14.00 часа в заседателната зала на Община Кюстендил. В дневния ред са включени девет докладни записки.  В рамките на заседанието трябва да бъде определен численият, ръководният и членският състав на комисията за установяване на конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Същото важи и за постоянните комисии в Общински съвет – Кюстендил, мандат 2019 – 2023 година. Предвидено е и създаване на временна комисия за изработване на проект на правилник на организацията и дейността на Общински съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Трябва да бъде попълнена местната комисия за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове към Община Кюстендил. По време на заседанието предстои определяне на общински съветници за участие в комисията по чл. 78, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Необходим е избор на представител на Общински съвет – Кюстендил в Областния съвет за развитие, в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, както и в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Внесена е и докладна записка относно членство на председателя на Общински съвет – Кюстендил, мандат в Националната асоциация на председателите на Общинските съвети на Република България (НАПОС – РБ).

Венцеслав ИЛЧЕВ