Приемането на декларациите за освобождаване от такса битови отпадъци в община Златоград започва от 1 ноември

От 1 ноември 2019 година започва приемането на декларациите (образец 2) по чл.71, т.1 от Закона за местните данъци и такси, за освобождаване от такса битови отпадъци, в частта „събиране и извозване на битовите отпадъци” на имоти, които не са декларирани като основни жилища и няма да се ползват през цялата 2020 година. Това съобщиха от община Златоград. Краен срок за подаване на декларациите – 23 декември 2019 г.

От 1 ноември до 23 декември 2019 г. е срокът и за подаване на декларациите от юридическите лица (образец 1) по чл.21, ал.1 от Наредба № 8 на Общински съвет Златоград, за определяне на такса битови отпадъци за 2020г. на нежилищни имоти, според количеството генерирани отпадъци. Декларации (обр.1 и обр.2), с указания за попълване, се получават от Центъра за информационно обслужване, в сградата на Общинска администрация Златоград или може да се изтеглят от официалната интернет страница на Община Златоград – www.zlatograd.bg.

Декларациите се подават в Центъра за информационно обслужване, в сградата на Общинска администрация Златоград. Могат да се изпращат по пощата или куриер на адрес – гр.Златоград 4980, обл. Смолян, ул. „Стефан Стамболов” №1. Към декларациите се прилага квитанция за платена сума, съгласно тарифа по т. 53 (за декларации 2) и по т. 54 (за декларации 1), към Приложение 2 от Наредба № 8 на Общински съвет Златоград. Към декларациите, изпратени по пощата или куриер, се прилага документ за преведена сума, съгласно горните тарифи, по банкова сметка: IBAN – BG48IABG74918400867301, BIC – IABGBGSF, КОД – 448007, „Интернешънъл Асет Банк” АД.