Приети са изработените помощни планове и планове на новообразуваните имоти в графичен и цифров вид в Община Свищов

Снимка: Община Свищов

Свищов. Община Свищов информира, че са приети изработените помощни планове и планове на новообразуваните имоти в графичен и цифров вид по §4 от ПЗР (Преходни и заключителни разпоредби) на ЗСПЗЗ (Закон за собствеността и ползването на земеделските земи).

Плановете на новообразуваните имоти и придружаващата ги документация се намират в Община Свищов и могат да бъдат разгледани по всяко време на работния ден в общинския информационен център.

Обявленията с конкретните имоти са публикувани в раздел „Новини“, на сайта на община Свищов: http://svishtov.bg

Заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения до кмета на Общината в едномесечен срок от обявлението в „Държавен вестник“.