Природен парк „Рилски манастир” представи проект за възстановяване на местообитания

Кюстендил. Природен парк „Рилски манастир” представи проект за възстановяване на местообитания. Това съобщи за Радио „Фокус” – Кюстендил инж. Никола Христов, директор на Природен парк „Рилски манастир”. Представянето на проекта се е състояло в залата на информационно –посетителски и обучителен център на природен парк „Рилски манастир“. Това е началната пресконференция по запознаване с проект „Поддържащи и възстановителни дейности в местообитание 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс и на целеви хищни птици на територията на Природен парк „Рилски манастир „, одобрен за финансиране по приоритетна ос BG16M1OP002-3, процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати“ на оперативна програма „ Околна среда 2014 – 2020 г. „. Проектът е представен от инж. Никола Христор директор на природен парк „Рилски манастир“ и ръководителя на  проекта. На срещата са присъствали експерти от Национален парк „Рила“, Териториално поделение Държавно горско стопанство „Рилски манастир“, Регионална дирекция по горите – Кюстендил, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и УПБЗН „Рилски манастир“.

Венцеслав ИЛЧЕВ