Проверен е сигнал за замърсяване на водите на река Провадийска

След сигнал за замърсяване на р. Провадийска, РИОСВ – Шумен извърши незабавна проверка с участието на експерти от Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната лаборатория към ИАОС в Шумен. Това съобщха от Регионалната инспекция по околната среда и водите- Шумен.  Констатирано е нерегламентирано заустване на отпадъчни води с частици от зеленчуци с интензивен червеникав цвят от „Айсис“ ООД в Каспичан.  При проверката са взети водни проби от две точки. При точка 1, регламентирана чрез издадено разрешително за заустване водите са били видомо чисти. Взетите водни проби от точка 2 показват силно замърсени с червениково-кафяв цвят и частици от зеленчуци – пипер, домати и семена от тях.  По заявка на Басейновата дирекция е взета водна проба и от р. Провадийска след Каспичан за установяване степента на замърсяване. На предприятието замърсител – консервната фабрика „Айсис“ ООД в Каспичан са дадени предписания да преустанови изтичането на отпадъчни води в реката и да се затапи тръбата за нерегламентирано изпускане на отпадъчни води. След предоставяне на резултатите от РЛ – Шумен предстои съставянето на акт за установяване на административно нарушение и издаване на санкция за нарушаване на Закона за водите за нерегламентирано заустване и замърсяване с отпадъчни води.