Проверен е сигнал за замърсяване на язовир Шумен

Снимка - РИОСВ - Варна

Съвместна проверка по сигнал за замърсяване, оцветяване и силна миризма на язовир Шумен са извършили вчера  експерти от РИОСВ – Шумен, Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) и Регионалната лаборатория (РЛ) към Изпълнителна агенция по околна среда. Това съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите. При проверката на място е установено изтичане на оцветени в бледосиньо води с неприятна миризма. По заявка на РИОСВ са взети водни проби от точката на заустване на дъждовен колектор към язовир Шумен. По заявка на БДЧР са взети две водни проби. Първата е  от повърхностните води на дере след дъждовния колектор. Втората е на около 50 м след точката на заустване от водния обект. Пробовземането е извършено от РЛ – Шумен. Проверена е дъждовната канализация на предприятие – евентуален замърсител, както и всички обекти в района – възможни замърсители. Степента на замърсяване на водния обект ще бъде определена след получаване на резултатите от качествения анализ на отпадъчни и повърхностни води.