Проектна идея за изграждане на 74 социални жилища бе представена на информационно събитие в Пловдив

снимка: Община Пловдив

Пловдив. 74 социални жилища ще бъдат изградени в Пловдив, ако бъде одобрена идеята за включване на обект „Изграждане на социални жилища“ в списъка с индикативни операции от Инвестиционната програма „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Пловдив от Общината след проведено информационно събитие по темата.
Заместник-кметът по спорт, младежки дейности и социална политика Георги Титюков разясни целите на проектното предложение, сред които подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение чрез строителство на социални жилища, в които да бъдат настанени представители на целевата група и рехабилитация на прилежащите пространства.
Стана ясно, че интервенциите по ОПРР трябва задължително трябва да се допълват от дейности за осигуряване на образование, заетост, здравеопазване, социално приобщаване на целевата група.
Целевата група по проекта ще включва бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия – лица, които нямат собствено жилище и не притежават движима или недвижима собственост и/или идеални части от нея, която може да бъде източник на доходи, както и не са сключили договор за безвъзмездно ползване на имот, не са настанени в специализирана институция на държавна и/или общинска издръжка.
Те трябва да отговарят на определени условия, а в договорните взаимоотношения с ползвателите на социалния жилищен фонд е необходимо да бъдат заложени като минимум изисквания за посещение на образователна институция от децата в училищна възраст, за включване на безработните в образователно-квалификационните програми, както и в програми за осигуряване на заетост, предложени от общината, за включване в програми за социална интеграция. Сред условията е също лицата да имат избран личен лекар, да се задължат родителите да водят децата си на задължителните имунизации и проверка на здравния им статус, също мерки за десегрегация и други.
В образеца на договора ще се определят възможните ситуации, при които се прекратява договорът за наем на социалното жилище (регулярно неплащане на наема, неучастие в предложените програми по социалните мерки, др.). В образеца на договора следва да се заложи и максимален период за ползване на социалното  жилище от 3 години  с оглед осигуряване на достатъчен период от време за социализация и интеграция на уязвимите групи и задоволяване на потребностите им от подслон и социално включване.