Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра Ваня Ненкова за окръжен прокурор на Видин

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно с 9 гласа „за“ избра Ваня Ненкова за административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Видин. Това се съобщава на сайта на ВСС.

Прокурор Ненкова има над 20 години юридически стаж. Започнала е професионалната си кариера като „младши прокурор“ на 01.03.2000 г. в Районна прокуратура – Кула, като от 01.06.2001 г. е преместена на длъжност „младши прокурор“ в Районна прокуратура – Видин. В периода от 26.03.2002 г. до 17.06.2015 г. е „прокурор“ в Районна прокуратура – Видин, а от 17.06.2015 г. е „административен ръководител – районен прокурор“.

В Концепцията си за стратегическо управление прокурор Ненкова заявява, че Окръжна прокуратура – Видин следва да продължи да работи качествено и срочно, като за целта се запази отличната организация на работа“ и се повишава квалификацията на магистратите и служителите, контролира се спазването на установените правила и не се допуска проява на некомпетентност. Сред очертаните приоритетите са стриктно спазване принципа на случайното разпределение на делата, равномерно натоварване на магистратите и съдебните служители, при отчитане индивидуалния принос в общия резултат от работата на прокуратурата. Акцент е поставен върху повишаване качеството на разследване и използване максималния капацитет на следователите от окръжния следствен отдел; свеждането до минимум на досъдебните производства, по които разследването продължава в неразумно дълги срокове, включително и работата по спрените досъдебни производства. Предвижда се подобряване дейността на прокурорите във всички надзори. Заложени са мерки за надграждане способите за комуникация с обществото чрез взаимодействие с медиите и участие в Образователната програма на ВСС „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Членовете на Прокурорската колегия Гергана Мутафова и Евгени Диков попитаха кандидата идентифицирани ли са проблеми при движението на делата между териториалните отделения на районната прокуратура и районните съдилища, предвид факта, че Районна прокуратура – Видин бе сред пилотно оптимизираните през 2019 г. Коментирана бе натовареността на следователите,  съотношението на броя им спрямо обема на работа, както и проблемите при изготвяне на съдебни експертизи.

В подкрепа на прокурор Ненкова се изказа Гергана Мутафова, която сподели личните си впечатления, като ръководител на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“, от участието на прокурор Ненкова в частта за реформа на съдебната карта на прокуратурата. Отчетена бе личната ангажираността на прокурор Ненкова и нейната иновативност на модерен административен ръководител.

Кандидатът бе подкрепен и от главния прокурор Сотир Цацаров, който посочи, че като районен прокурор Ваня Ненкова е изнесла цялата тежест в пилотното оптимизиране на Районна прокуратура – Видин през 2019 г., при постигане на много добри показатели в дейността на прокуратурата.