Прокурорската колегия на ВСС избра Христо Христов за окръжен прокурор на Велико Търново

Велико Търново. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра Христо Христов за административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Велико Търново. За него гласуваха 9 от общо 11 члена на прокурорската колегия, съобщават от пресцентъра на Апелативна прокуратура – Велико Търново.

В концепцията си за стратегическо управление на Окръжна прокуратура – Велико Търново, прокурор Христов е набелязал като приоритетни цели за развитие на прокуратура: повишаване на нивото на срочност на решаване на преписките, повишаване качеството на прокурорската и следователската работа, подобряване на квалификацията на магистрати и служители, запазване на челното място на ВТОП по малък брой върната от съда дела. В концепцията обръща и важно място на решаване на социално- битовия проблем на Окръжна и Районна прокуратури във Велико Търново, свързан с недостиг на помещения за прокурори и служители.

При изслушването на Христо Христов, членовете на ВСС посочиха, че той е участвал в екипа, който изключително добре се е справил с управлението на окръжната прокуратура, има добър административен опити и се ползва с авторитет сред колегите, изключително деен и с ясни виждания какво може да се направи за развитието на Окръжна прокуратура – Велико Търново.

Христов има над 20 години юридически стаж в органите на съдебната власт, като е преминал последователно като съдебен кандидат, следовател, прокурор в Районна и Окръжна прокуратури и заместник окръжен прокурор. В органите на съдебната власт е започнал като съдебен кандидат през 1999 година От 2000 до 2006 година е следовател в Окръжна следствена служба – Велико Търново. От 2006 година е назначен като прокурор в Районна прокуратура – Елена, като от 2009 година е командирован като прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново. От 2012 година, с решение на ВСС е назначен за заместник на административен ръководител – заместник – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Велико Търново, като в момента е изпълняващ функциите административния ръководител – окръжен прокурор на същата прокуратура. Има ранг „прокурор в ВКП и ВАП“. За професионалната си дейност е многократно поощряван.