Проф. д-р Рая Мадгерова, ЮЗУ „Неофит Рилски“: Продължава приемът на документи за кандидатстване по магистърските програми

Проф. д-р Рая Мадгерова, Дирекция „Образователни дейности“ към Югозападен университет „Неофит Рилски“, в интервю за Радио „Фокус“ Пирин, относно приемът на документи за магистърските програми

 

Фокус: Проф. Мадгерова, на 1 септември започна приемът на документи за обучение по магистърските програми за учебната 2017-2018 година. до кога всъщност продължава приемът на документи?

Проф. д-р Рая Мадгерова: Приемът на документи продължава до 29 септември, като всеки, който желае да се обучава в магистърска програма трябва да подаде своето заявление и придружаващите го документи при секретарите на съответния факултет.

Фокус: А какви са условията за кандидатстване?

Проф. д-р Рая Мадгерова: Тъй като тези програми са за обучение след висше образование, трябва да се представи документ за завършена бакалавърска или магистърска степен. Този документ е ксерокопие на дипломата с оригинал на дипломата за завършено висше образование. Кандидатът трябва да има среден успех от следването си не по-нисък от „Добър“, също така тези, които са завършили образователно-квалификационна степен професионален бакалавър могат да кандидатстват за обучение в 4 семестриални магистърски програми само в същото професионално направление, което са завършили.

Фокус: Има магистърски програми, които изискват и явяването на конкурсен изпит. Кои са те и какъв е изпитът?

Проф. д-р Рая Мадгерова: Тези магистърски програми са „Лингвистични аспекти на чуждоезиковото обучение“ и „Език и антропология на Югоизточна Европа“. Конкурсният изпит е по английски език, за да се установи равнището на владеене на езика, но там се изисква кандидатът да е положил конкурсният изпит с успех не по-нисък от 4,50.

Фокус: Споменахте вече заявленията за кандидатстване, а какви са другите документи, които са необходими?

Проф. д-р Рая Мадгерова: Заедно със заявлението, трябва да се представи ксерокопие и оригинал на дипломата за завършено образование. Също така се изисква да се представи бележка за заплатена такса за административно обслужване, която е 20 лв., а тези които кандидатстват по магистърските програми с конкурсен изпит по английски език, трябва да представят и бележка за заплатена такса за изпита, която е 25 лв.

Фокус: Казахте, че до 29 септември продължава приемът на документи, а кога всъщност се обявява класирането и в какви срокове трябва да се запишат студентите?

Проф. д-р Рая Мадгерова: Класирането се обявява в съответните факултети, като то трябва да бъде обявено не по-късно от 5 октомври през настоящата година. Сроковете за записване са посочени на сайта на университета – от 11 октомври до 19 октомври само в делнични дни. Отново се изискват определени документи, които трябва да бъдат представени за записването. Те са посочени на сайта, но ще ги споменем: комплект документи за записване на нови студенти, който включва студентска книжка, лична карта, именник, декларация за здравно осигуряване; квитанция за платена семестриална такса; 4 снимки и документ за самоличност.

Фокус: Как стои въпросът с кандидатите, които са завършили висшето си образование в чужбина?

Проф. д-р Рая Мадгерова: При тях се изискват специални документи. Най-напред те трябва да представят своите документи за одобрение, тоест комисия по признаване на завършено висше образование в чужбина, трябва да се запознае с документите на кандидата и той да бъде одобрен. Одобрението се получава от академичен съвет. Комплектът от документи също е представен на сайта на университета, така че след като се премине през утвърждаване от Академичния съвет, кандидатът може да кандидатства по съответната магистърска програма.

Фокус: Имате ли данни колко общо са обявените места за магистри?

Проф. д-р Рая Мадгерова: Обявените места по държавна поръчка са около 400, а освен това кандидатите могат да кандидатстват и за платено обучение, където местата не са регламентирани като брой, тоест те са в рамките на капацитета в съответното професионално направление.

Фокус: През годините какви са Вашите наблюдения – запълват ли се местата за държавна поръчка?

Проф. д-р Рая Мадгерова: Да, разбира се, запълват се всички места държавна поръчка. Има интерес и към платената форма на обучение, така че в този смисъл нямаме сериозни притеснения за това дали ще бъдат запълнени тези места или не.

Натали СТЕФАНОВА