Проф. Стефан Желев, областен управител на Шумен: Трудна, но ползотворна година е оценката ми за отминаващата 2017 година

Снимка:Радио "Фокус"- Шумен

Проф. Стефан Желев, областен управител на Шумен, пред Радио „Фокус“- Шумен

Фокус: Професор Желев, каква е вашата равносметка за 2017 година, каква беше тя а област Шумен- проблеми, възможности, предизвикателства?

Проф. Стефан Желев: Трудна, но ползотворна година е оценката ми за отминаващата 2017 година. Инвестициите в региона растат, това се отчита и от данните на статистиката, които показват напредък и развитие. Благодаря за доброто партньорство и сътрудничество на всички общини, на държавните институции, с които работихме в добро взаимодействие и синхрон, за да реализираме поставените си цели. Остават и много проблеми за решаване, които са нашата задача за 2018 година, като очакванията ми са да се осъществят инвестициите във ВиК сектора. През седемте месеца от встъпването ми в длъжност като областен управител, заедно с екипа на областна администрация работихме по изпълнение на поставените приоритети: контрол по спазване на законността, работа за повишаване на ефективността на държавните институции на територията на областта, икономическото развитие на област Шумен, частично ликвидиране на неравномерното развитие на отделните общини, създаване на благоприятни условия за реализацията на инвестициите във ВиК сектора с цел подобряване качеството на питейната вода, превенция на бедствия и аварии и въвеждане на електронно управление. В икономически план страната се развива бързо благодарение на управлението на ПП ГЕРБ и кабинета Борисов. Имаме стабилност, има перспектива пред бизнеса, безработицата като цяло намалява, правителството има устойчива политика по отношение на данъчната система, има по- добра събираемост. Тази благоприятна обстановка оказва влияние и върху област Шумен.  По различните икономически показатели областта се нарежда на 10-12 място сред  28-те области в страната. Регионът държи първенството по състояние и гъстота на републиканската пътна мрежа в областта. Тази и следващата година държавата ще продължи да инвестира в републиканската пътна мрежа, като ще бъдат рехабилитирани един първокласен и три третокласни пътя.

Фокус:Наличието на добра инфраструктура е предпоставка за развитие на бизнеса.

Проф. Стефан Желев: В област Шумен са инвестирани много средства през последните 7-8 години за подобряване на пътната инфраструктура. Искам да подчертая подкрепата на държавата и подпомагането на нашия регион чрез инвестиции в различни проекти. И отново ще кажа, че чрез Агенция „Пътна инфраструктура“ за периода 2017-2018 година в област Шумен за рехабилитация на пътища ще бъдат вложени 37 600 000 лв. Ще бъдат извършени ремонти на близо 60 км от републиканската пътна мрежа. Ремонти са заложени на път I-2 Русе- Варна, път III-701Тодор Икономово-Нови пазар, път III-7003 Каолиново- Шумен, път III-7004 Хитрино- Струйно. Само през 2017 година с две постановления на Министерски съвен близо 6 млн. лева целеви средства са отпуснати от държавния бюджет на общините в област Шумен за изпълнението на инфраструктурни проекти- ремонт на улици, площади и водопроводи. Безработицата в област Шумен е 11,3%, значително над средната за страната, но нека да си спомним, че преди 10-12 години областта беше на първо място в страната по безработица в продължение на три поредни години. С развитието на икономиката заетостта ще нараства и безработицата ще намалява. По показател средна работна заплата през 2016 година област Шумен е на 11 място в страната, към септември 2017 година сме на 10-то място. Високият процент на безработица по принцип се дължи преди всичко на по-ниската квалификация на работещите. Провели сме много срещи с кметовете на общините, с представителите на бизнеса, с неправителствени организации и множество министерства и всичко това в търсене на възможности за развитие на икономиката и бизнес  средата в област Шумен. Моята кауза за следващата година са инвестициите, които очакваме във ВиК сектора. Тази кауза трябва да бъде изпълнена. Очакваме да започнат проектите за подмяна на довеждащия водопровод, други водопроводи, на помпени станции, пречиствателни станции и т.н. Втори приоритет остава икономическото развитие на региона.

Фокус: Асоциацията по ВиК, на която вие сте председател не съгласува Плана за активите на водното дружество, какво следва от това, каква е процедурата?

Проф. Стефан Желев: Към момента няма съгласуван План за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите, поради липса на достатъчно информация в изискуемите данни съгласно приложение 10 към договора с „Вик“ ООД. Планът ще бъда върнат на ВиК оператора за допълване на информацията, след което отново ще бъде внесен за съгласуване от Общото събрание на Асоциацията по ВиК в допълнения му вид. На практика процедурата започва отначало. Планът ще минава през МРРБ, през Общинските съвети на общините отново за обсъждане, за да предоставят мандат на кметовете как да гласуват на Общото събрание и през 2018 година предстои отново неговото съгласуване от Общото събрание на Асоциацията по ВиК.

Фокус:Какво е свършено по приоритет електронно управление?

Проф. Стефан Желев:Относно електронното управление хоризонтът е 2021 година. За първи път има общо съответствие между правителствена програма, специализираната нормативна рамка и стратегически и програмни документи в областта на електронното управление. За изпълнение на мерките, заложени в Програмата за управление на правителството за периода 2017-2011 година, са набелязани конкретни дейности и подмерки. Заложеният основен приоритет е развитие на електронното управление като основа за модернизация на държавната администрация и оптимизиране на процесите по административно обслужване на гражданите и бизнеса. Само преди две седмици обсъждахме действията на Областните администрации на работна среща на областните управители с председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ Росен Желязков. Много работа беше свършена през последните месеци в посока създаване на условия за електронно управление, което изисква сериозна  промяна в модела на административно обслужване. За да се случи това, администрациите трябва да започнат да работят по един и същ начин, да се стандартизира тяхната дейност. Това е стратегически приоритет и работата продължава. Сега ще откроя само два факта в тази посока. Деловодната система, с която работи Областна администрация, отговаря на всички условия за обмен на електронни документи между държавната администрация. В Портала за отворени данни към Министерски съвет Областна администрация е подала и заявила три нови регистъра с информация, с което се разширява достъпността до извършваните от администрацията услуги. Изпълнили сме всичко необходимо по Наредбата за административния регистър и Наредбата за административното обслужване. Областна администрация Шумен е една от малкото в страната, завършила всички изисквания в срок и аз благодаря на всички служители за активната им работа. Това ще даде възможност за намаляване на административната тежест, за по-качествено, ефективно и бързо обслужване в интерес на гражданите и бизнеса. В изпълнение на Решение № 357 от юни 2017 година на Министерски съвет започнахме подготовка по привеждане на системата ни за електронен документооборот в съответствие с техническия протокол по Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги. За целта са заявени отговарящи на изискванията на Регламент № 910/2014 електронни подписи и печати, за да е възможен обмена на и обработката на електронни документи. Също така е подадено заявление за вписване или промяна на обстоятелства в регистъра на участниците в електронен обмен на документи в Държавна агенция „Електронно управление“ и в най-скоро време Областна администрация Шумен ще може да осъществява електронен обмен на документи с другите административни органи.

Ивелина ИВАНОВА