Радка Кежева, директор на Дирекция „Социално подпомагане“ – Пазарджик: В Центровете за настаняване от семеен тип се полагат всички необходими грижи за децата

За работата на Центровете от семеен тип за настаняване на деца и младежи, Радио „Фокус“ – Пазарджик потърси за коментар Радка Кежева, директор на Дирекция „Социално подпомагане“ – Пазарджик.

Фокус: Г-жо Кежева, колко са центровете за деца и младежи в община Пазарджик? Какъв е капацитетът им и колко деца пребивават там?

Радка Кежева: Дирекция „Социално подпомагане“- Пазарджик е с териториален обхват Община Пазарджик и Община Лесичово. На територията на Община Пазарджик и Община Лесичово функционират 8 Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с или без увреждания.  Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания, град Пазарджик, ул. „Дунав“ № 46, с общ капацитет 15 деца и младежи. Към настоящия момент в социалната услуга в общността от резидентен тип са настанени 10 деца.  Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания, гр. Пазарджик, ул. „Тинтява“ № 3В, с общ капацитет 12+2 деца и младежи. Към настоящия момент в центъра са настанени 12 деца. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, град Пазарджик, ул. „Яков Матакиев“ № 19 и ул. „Стоян Ангелов“ № 117. Капацитета на всеки център поотделно е 12+2. Към настоящия момент в първия център за настанени 8 деца с тежки увреждания, а във втория 11 деца с увреждания. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания, с. Звъничево, ул. „12-та“ № 10. Капацитета на социалната услуга в общността е 10 деца. Към настоящия момент в центъра са настанени 8 деца. Център за настаняване от семеен тип за деца до 18-годишна възраст тип 1 и тип 2 село Лесичово, ул. „Георги Кратунчев“ № 2. Капацитета на всеки център поотделно е 12+2. Към настоящия момент в двата центъра са настанени 24 деца. Център за настаняване от семеен тип за деца до 18-годишна възраст, село Лесичово, ул. „Братя Дарджикови“ № 44. Капацитета на социалната услуга са 10 деца. Към настоящия момент центъра е с пълен капацитет.

Фокус: Колко и какви специалисти се грижат за тях?

Радка Кежева: В социалните услуги от резидентен тип има назначени социални работници, психолози, педагози, трудотерапевт, детегледачи. В ЦНСТДМ с увреждане в ежедневното обгрижване на децата се включват медицински сестри. В ЦНСТДМ всяко дете има ключов отговорник, който проследява изпълнението на заложените в плана за действие и плана за грижи цели.

Фокус: В какви условия живеят децата и младежите?

Радка Кежева: Всяко дете, настанено в центровете за настаняване разполага със собствен кът /място/, личен гардероб, шкаф за съхраняване на лични вещи и принадлежности. Голяма част от децата са разположени по двама в стая, съобразно възрастта и пола.

В центровете има изградени кът за хранене, за гледане на ТВ, както и за срещи на детето с родители и/или значими за него възрастни. Санитарните помещение са разположени на достъпни места, съобразно възрастта на децата. В центровете има оборудвани кухненски помещения, където по-големите деца с цел приучване към социални и житейски умения могат сами да подготвят междинната си закуска. По-големите деца в центровете биват приучвани към сервиране/отсервиране, поддържане на хигиена при направа на храна.

Фокус: Има ли деца и младежи с увреждания и колко са на брой?

Радка Кежева: Общият брой на настанените деца в Центровете за настаняване от семеен тип на деца и младежи /ЦНСТДМ/ с увреждане е 19 деца.

Фокус: Коя възрастова група преобладава?

Радка Кежева: Преобладаващата възрастова група на настанените деца е 7-16 годишна възраст.

Фокус: Има ли конфликти между децата и как се решават?

Радка Кежева: При поява на конфликти между настанените в социалната услуга в общността от резидентен тип деца, същите биват решавани с провеждане на разговори с отговорния социален работник на детето. Осъществяват се срещи между водещия социален работник от Отдел „Закрила на детето“- Пазарджик /ОЗД/, детето и специалистите, отговорни за него в центъра. При изразена необходимост детето може да бъде насочено да ползва социални услуги в общността към Център за обществена подкрепа – работа с психолог, социален работник, във връзка с социално-педагогическо консултиране по въпроси и теми, актуални за възрастта и развитието на детето.

С децата в центровете може да се провеждат и информационни срещи за толерантността, приятелството, теми със социална насоченост.

Фокус: Какво се случва след като те напуснат центровете?

Радка Кежева: ЦНСТДМ на територията на Община Пазарджик са до 29-годишна възраст. След навършване на 18-годишна възраст или при основания за прекратяване на мярката на закрила при децата, една част от тях се връщат в семейството на роднини и близки. На територията на Община Пазарджик има изградени защитени жилища за настаняване на младежи, напускащи специализирани институции или социални услуги от резидентен тип. Именно в такъв вид социална услуга се помага и съдейства на младежите да търсят и намират работа, квартира, да бъдат приучени към самостоятелност.

Фокус: Има ли сигнали за нередности при грижите за децата в тези домове?

Радка Кежева: При постъпване на сигнали за насилие, нехуманно отношение на персонал спрямо деца, ОЗД-Пазарджик стартира работа по сигнал. Извършва се социално проучване – включващо провеждане на разговори с детето, останалите настанени потребители в центъра, персонала, училище и личен лекар. В работата по констатирано насилие, ОЗД-Пазарджик свиква Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция. След извършеното проучване се сезира Районна прокуратура Пазарджик. Детето се насочва към ползване на специалист за преодоляване на травмата или преживяното.

Ваня НИКОЛОВА