Радмила Рангелова, зам.-кмет на Община Кюстендил: Увеличаването на капацитета на Комплекса за социални услуги цели разширяване на самите дейности

Радио "Фокус" Кюстендил

Зам.-кметът на Община Кюстендил Радмила Рангелова, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

Фокус: Госпожо Рангелова, какво наложи увеличаването на капацитета на Комплекса за социални услуги в Кюстендил?

Радмила Рангелова: Основната причина за да подготвим предложението за увеличаване на капацитета на Комплекса за социални услуги, което беше гласувано и от страна на Община Кюстендил, е приключването на проекта „Независим живот”, това се случи на 31 декември 2017 година. Това беше един доста значим проект, в рамките на който се предоставяше услугата „Личен асистент”, от която се възползваха изключително много хора. В тази връзка, още на етап кандидатстване, Общинският съвет декларира съгласието за устойчивост на проекта. В това число да се запази функцията и предназначението на сградата, в която се предоставя услугата, както и да запази дейността на създадения в рамките на проекта Център за почасови услуги, освен това ремонтираните помещения да бъдат използвани за нуждите и за целите на социалните услуги. В тази връзка ние предложихме на Общинския съвет и това беше прието за увеличаване капацитета на центъра.

Фокус: Това ли беше единственият вариант за запазване на социалния център?

Радмила Рангелова: Да, ние направихме опит този център да функционира като държавна делегирана дейност, направихме запитване до Агенция за социално подпомагане с предложение да бъде разкрит Дневен център за възрастни хора, като по този начин да гарантираме устойчивостта на проекта, без с това да се натоварва бюджетът на Община Кюстендил. За съжаление получихме отказ за стартиране на такава услуга. В крайна сметка ние предложихме на Общински съвет да бъде създаден Център за интегрирани услуги, който се намира в сградата на Детска ясла „Радост”, до Шесто основно училище. В него се предоставят три почасови услуги.

Фокус: Какви са тези услуги?

Радмила Рангелова: Първата социална услуга е предоставяне на почасови услуги за нуждаещи се лица. Тук имаме услугата „Личен асистент”, която е с капацитет 300 души. По последни данни ние имахме 177 потребители на тази услуга, също толкова асистенти. Ние залагаме 300 души капацитет, защото според нашите изчисления и според общият брой на обслужваните лица, както и на лицата вписани в регистъра на чакащите, е 300 потребители. Ние ще работим в посока, освен продължаване на проекта от страна на Агенция за социално подпомагане, и финансирането то държавния бюджет, да поемем колкото е възможно повече от хората, а дано да стигнем до там да нямаме регистър на чакащите. Другата услуга е свързана с една група, която реално започна да функционира преди една година. Това е група за взаимопомощ за лица с психични страдания.

Фокус: Какво представлява тази група и как може да продължи да съществува тя?

Радмила Рангелова: Тази услуга се оказа, че е доста сполучлива. Има търсене от такъв тип услуга. Вече тази услуга я регламентираме, за да може да я надграждаме и да я развиваме. Идеята е тази група да се развие, тя да не бъде само за лица с психични страдания, но и за лица с наркотична зависимост или с някакви други зависимости. Този проблем съществува, дори бих казала, че доста сериозни се увеличават лицата с някакви зависимости. Това е ниша, в която трябва да намерим някакъв подход и начин със съответните квалифицирани специалисти, полагайки необходимите грижи за хората с такива проблеми. Другата услуга, която се породи на пазара е така наречения кетеринг в сферата на социалните услуги. Една услуга помага и обслужва друга социална услуга. Тази услуга се казва „Доставяне на храна до социални услуги”. На този етап от нея се възползват лицата и младежите от Центъра за настаняване от семеен тип, лицата от преходното жилище в село Преколница, както и лицата от Дома за лица с умствена изостаналост в село Преколинца. Тази услуга се налага като важна и значима, защото изискванията към кухните и за приготвянето на храна са доста сериозни и се увеличават, а за наше съжаление стандартът за издръжка на държавните делегирани дейности е доста нисък. Трудно може да се поддържа една кухня, която да отговаря на всички изисквания и със съответния набор от специалисти. Това е един ресурс, който може да бъде спестен, ползвайки новата социална услуга. Спестените средства от дейността по приготвяне на храната на място, може да бъдат насочени към конкретни специалисти, които да работят с потребителите на съответната социална услуга. Последната услуга е по проекта „Топъл обяд”. Това е услуга, която използва огромен капацитет от човешки ресурс. Тази услуга е с капацитет от 300 души.

Венцеслав ИЛЧЕВ