Радмила Рангелова, зам.-кмет на Община Кюстендил: Предстои значително разширяване на социалните услуги за деца и младежи в риск

Радио "Фокус" - Кюстендил

Зам.-кметът на Община Кюстендил Радмила Рангелова, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

Фокус: Госпожо Рангелова, разкажете повече за новия социален проект, реализиран от Община Кюстендил, какво представлява той?

Радмила Рангелова: Стартира изпълнението на дейностите по проект за подобряване на социалната инфраструктура в Община Кюстендил – гарант за устойчив модел на деинституционализация. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж”, като неговата продължителност е 24 месеца и общата му стойност възлиза на 515 000 лева. Общата цел на проекта е да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, която да бъде допринасяща за предоставянето на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, чрез замяна на институционалния модел за грижа за деца и семейства. Конкретните цели са три. Първата е да се подкрепи осигуряването на инфраструктура, предоставяща услуги в общността за деца и младежи, съгласно картата  на резидентните услуги и картата на услугите за подкрепа в общността и също така в семейна среда. Втората конкретна цел на проекта е да се подобри социалната инфраструктура в Община Кюстендил и третата да се допринесе за успешното продължаване на процеса на деинституционализация, чрез замяна на институционалния модел на грижа с грижа в семейството или в близка до семейната среда в общността, като се гарантира правото на всеки до достъп до качествени грижи и услуги спрямо потребностите му.

Фокус: Всъщност, това е процес който не е от днес, нали така?

Радмила Рангелова: Да. Този процес върви още от предходния планов период и сега продължаваме като надграждаме с други социални услуги от резидентен тип и услуги, които са съпътстващи за тези услуги. Основната дейност е създаване на три нови социални услуги на територията на Община Кюстендил. Първата е разширяване на дейността на Дневен център за деца с увреждане чрез включване на дейности за център за социална рехабилитация и интеграция, като дневният център е форма за подкрепа на деца и младежи с трайни увреждания, в който се създават условия за обслужване, отговарящи на ежедневните и рехабилитационните потребности на ползвателите на услугата, както и на потребностите от организация на свободното време. Значимостта на тази услуга в подкрепа на семействата на деца и младежи с увреждания. С включването на дейности за ЦСРИ, потребителите ще получават почасова подкрепа, свързана с извършването на рехабилитация и социални психологически консултации. Ще получат и съдействие за професионално ориентиране и реализация, възстановяване на умения за водене на самостоятелен живот, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване. Втората услуга, която ще бъде разкрита в рамките на този проект е изграждането на базата за предоставяне на услугата Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст, като преходното жилище е форма на социална услуга за деца в риск по смисъла на закона за закрила на детето от 15 до 18 годишна възраст като тя осигурява настаняване на не повече от 8 деца като мярка на закрила на детето. Услугата ще предоставя подкрепа от специалисти, социален работник, психолог и трудов терапевт за придобиване на знания и практически умения за относително самостоятелен начин на живот и подготовката им за включване в живота на общността. Третата услуга е създаване на наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 годишна възраст. Тя ще бъде конкретно насочена към младежи, които са били настанени извън семейството, било то приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или други.

Фокус: Да разбирам ли, че всички тези услуги са насочени към деца и младежи в риск?

Радмила Рангелова: Да. Всички услуги, които предстои да създадем са насочени към деца и младежи в риск. Реализацията на проекта и изграждането на планираната инфраструктура, ще доведе до значително разширяване и повишаване на качествата на пакета социални услуги, предоставян на територията на Община Кюстендил. Това от своя страна ще доведе до подобряване състоянието на основната целева група, на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна помощ, тя е насочена изцяло към деца и младежи в риск. Ще се подпомогне процеса на деинституционализация, който по отношение на децата върви още от предходния планов период и ще се подчертае готовността на Община Кюстендил за участие в промяната относно грижата за рискови групи. Новоразкритите, ремонтираните и с увеличен обем социални услуги на територията на общината, ще допринесат за създаването на нови възможности за децата и младежите и техните семейства да получат такава подкрепа в семейна среда.

Венцеслав ИЛЧЕВ