Радмила Рангелова, зам.-кмет на Община Кюстендил: Разработваме две проектни предложения за развитие на туризма и опазване на околната среда в трансграничиня региона България – Сърбия

Радио "Фокус" - Кюстендил

Зам.-кметът на Община Кюстендил с ресор „Социални дейности и проекти” Радмила Рангелова, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

Фокус: Госпожо Рангелова, Община Кюстендил е разработила две проектни предложения по втората покана на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия, какво включват тези предложения?

Радмила Рангелова: Да, Община Кюстендил в момента подготвя и разработва две проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия. Първото се казва „Зелени трансгранични населени места за по – добро обучение”, като водеща организация е Община Кюстендил и ние предвиждаме да си партнираме с Община Лебане от Република Сърбия. Проектното предложение подготвяме по приоритетна ос 3 „Околна среда”, като специфичната цел е опазване на природата. Предвижданата максимална продължителност на проектното предложение е 24 месеца, а неговият прогнозен бюджет е на стойност 600 000 евро. Бюджетът по тези проекти се разпределя почти огледално между двете общини, които си партнират от двете страни на границата.

Фокус: Каво предвиждате по този проект, като дейности?

Радмила Рангелова: Основните дейности, които предвиждаме да реализираме в рамките на това проектно предложение са управлението на проекта, реновиране на сграда – бивше училище, намиращо се в село Слокощица, Община Кюстендил, обособяването му в екологично – образователен център, реновиране на сграда – действаща детска градина, находяща се в град Лебане, Република Сърбия, разработване на информационни образователни и брошури, съдържащи информация за флората и фауната на трансграничния район. Също така изработване на информационно – образователен уеб сайт за нуждите на проекта и популяризиране на дейностите по проекта, организиране и провеждане на екологични събития за деца и ученици в реновираната сграда в село Слокощица, организиране и провеждане на огледални събития в детската градина в Лебане, разработване на анализ на състоянието на околната среда и на план за предотвратяване на замърсяването в трансграничния район, съвместна кампания за информиране на обществеността и задължителните мерки по информация и публичност. Това е проектното предложение, в което Община Кюстендил предвиждаме да бъде водеща организация.

Фокус: По програмата е допустимо да се кандидатства с две проектни предложения, кое е второто разработено от вас?

Радмила Рангелова: В тази връзка ние подготвяме още едно проектно предложение, в което ще бъдем партньор, не водеща организация. А именно проектното предложение, на което водеща организация ще бъде Кюстендилската търговско – промишлена палата, като партньори на водещата организация ще бъдем ние, Община Кюстендил, Регионалният исторически музей „Академик Йордан Иванов”,Община Лебане и туристическата организация към Община Лебане. Ще кандидатстваме по приоритетна ос 1 „Устойчив туризъм”, специфична цел 1.1.  „Туристическа атрактивност”. Максималната продължителност, която предвиждаме е 24 месеца и съответно максимална стойност 600 000 евро. В проекта се предвиждат дейности, като управление на проекта, закупуване на два броя туристически влакчета, един брой за Община Кюстендил и един за Община Лебане, изработване на интерактивен модел на архитектурен и археологически резерват „Пауталия – Велбъжд”, изработка на триизмерни модели на туристически забележителности в Кюстендил, изграждане на дребномащабна инфраструктура в Община Лебане, на лятна сцена, амфитеатър, паркинг. На територията на община Лебане има туристическа атракция „Старина Царичинград”, по която колегите искат да подобрят достъпа до тази туристическа атракция. Организиране и провеждане на фестивал, чрез въвеждане на специфични техники и програми за анимация и интерпретация, основани на богатото културно историческо природно наследство и отново задължителните мерки по информация и публичност.Ние разработваме в момента проектните предложения и ще очакваме резултати от оценителната комисия. Дано бъдат одобрени и да ги реализираме на територията на съответните общини.

Фокус: А по втората покана на България – Македония разработвате ли проектни предложения?

Радмила Рангелова: Да, разработваме, все още уточняваме проектни идеи, така че когато имаме готовност, ще информираме вас и вашите слушатели за това по какво работим и какво предвиждаме да подадем по тази покана.

Венцеслав ИЛЧЕВ