Радмила Рангелова, зам.-кмет на Община Кюстендил: Общината изпълнява проект за модернизиране на социалната инфраструктура

Радио "Фокус" - Кюстендил

Зам.-кметът на Община Кюстендил с ресор „Социални услуги, програми и проекти” Радмила Рангелова, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

 

Фокус: Госпожо Рангелова, Община Кюстендил изпълнява проект за модернизиране на социалната инфраструктура за деца и младежи, какво представлява този проект?

Радмила Рангелова: Община Кюстендил стартира изпълнението на проект „Подобряване на социалната инфраструктура в Община Кюстендил – гарант за устойчив модел за деинституционализация”, който проект е финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура подкрепа за деинституционализация на грижите за деца, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж”. Продължителността на проекта е 24 месеца, общата стойност на проекта е 515 000 като Община Кюстендил беше конкретен бенефициент на тази сума.

Фокус: Каква е целта на проекта?

Радмила Рангелова: Общата цел на проекта е подобряване на социалната инфраструктура в общината. Реализацията на дейностите по проекта е да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставянето на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, чрез замяна на досега съществуващия институционален модел на грижа за деца и младежи. Конкретните цели, които сме си поставили с реализацията на проекта, това е да се подкрепи осигуряването на инфраструктура, предоставящи услуги в общността за деца и младежи, съгласно водещите за социалната ни политика карта на резидентните услуги и карта на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда. Втората цел, това е да се подобри социалната инфраструктура в Община Кюстендил, предоставяща социалната услуга за деца и младежи съгласно картата за резидентните услуги и картата за подкрепа в общността, чрез три инфраструктурни мерки.

Фокус: Какво представляват тези мерки?

Радмила Рангелова: Първата от тях е разширяване дейността на сега съществуващия Дневен център за деца с увреждания чрез включване на дейности за център за социална рехабилитация и интеграция. Сградата, обект на интервенция, в която предвиждаме да се предоставя тази услуга, се намира на улица „Васил Левски”, там където беше дознанието доскоро. Дневният център е форма за подкрепа на деца и младежи с трайни увреждания, в който се създават условия за обслужване, отговарящи на ежедневните и рехабилитационните им потребности, както и на потребностите от организация на свободното време, като потребителите на тази услуга се подпомагат от професионалисти в лицето на социален работник, педагог, психолог, логопед, кинезитерапевт, като с това се цели социално включване и превенция на настаняването им в специализирана институция. Услугата, която предвиждаме да се реализира в рамките на този проект, представлява Дневен център за включване на дейности за център за социална рехабилитация и интеграция, в който потребителите – децата и техните семейства, ще получават почасова подкрепа, свързана с извършване на рехабилитация, социална и психологическа консултация, съдействие за професионално ориентиране и реализация, възстановяване наумения за водене на самостоятелен живот, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване и други. Вторият обект на интервенция и инфраструктурен обект, това е изграждането на преходно жилище на деца от 15 до 18 годишна възраст.

Фокус: Къде ще бъде това преходно жилище?

Радмила Рангелова: Имотът се намира между улиците „Ивайло” и „Стефан Караджа”, като ще бъде изградено преходно жилище, което представлява форма на социална услуга за деца в риск по смисъла за Закона за закрила на детето от 15 до 18-годишна възраст, която ще осигури настаняване на не повече от 8 деца като мярка за закрила на детето. Услугата ще предоставя и подкрепа от специалист и отново социален работник, психолог и терапевт. За придобиване на знания и умения за водене на относително самостоятелен начин на живот и подготовката им за включване в живота на общността. Третата социална услуга, която ще бъде обезпечена инфраструктурно с този проект, е създаването на наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 години. Наблюдаваното жилище представлява форма на социална услуга за младежи от 18 до 21-годишна възраст, които са били настанени извън семейството, например приемно семейство, социална услуга от резидентен тип и други. Като подкрепата на младежите от специалисти ще се осъществява услугата чрез психологически, социални трудово – правни и  трудови консултации. Третата конкретна цел на проекта е да се допринесе за успешното продължаване на процеса на деинституционализация чрез замяна на институционалния модел на грижа с грижа в семейството или с близка до семейната среда в общността и гарантиране правото на достъп до качествена услуга и грижи спрямо потребностите.

Венцеслав ИЛЧЕВ