Радмила Рангелова, зам.-кмет на Община Кюстендил: 141 души получават услугата „Личен асистент”, необходим е по-голям финансов ресурс

Зам.-кметът на Община Кюстендил с ресор „Социални дейности и проекти” Радмила Рангелова, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

 

Фокус: Госпожо Рангелова, по какъв начин се осигурява на хората с увреждания социалната услуга „Личен асистент” ?

Радмила Рангелова: В края на 2018 година Община Кюстендил отново подписа споразумение с Агенцията за социално подпомагане за предоставяне на услугата „Личен асистент” в периода от 1 януари 2019 година до 31 август 2019 година. Споразумението не обхваща цялата календарна 2019 година, след това се очаква да има изменение по начина на финансиране и съответно на предоставяне на услугата. Това, което в момента Община Кюстендил предоставя като услуга „личен асистент” ще бъде предоставяно до 31 август 2019 година, като имаме уверението от страна на Агенцията за социално подпомагане, че няма да има прекъсване в услугата.

Фокус: Какъв е размерът на определените средства?

Радмила Рангелова: Средствата, определени в това споразумение са в размер на малко над 47 000 лева месечно, като те са достатъчно за сключване на договори с 141 потребители на услугата. През 2018 година услугата „личен асистент” бе предоставена на 193 потребители, хора с увреждане, в това число и деца, и хора над 65-годишна  възраст с ограничение или в невъзможност за самообслужване. Звеното, което предоставя услугата е Център за интегрирани услуги и той се намира в общинска поликлиника, етаж първи, кабинет 117. Услугата „личен асистент” се реализира по ред, определен в методология за дейността на Центъра за интегрирани услуги, която методология представя процеса за кандидатстване, оценка, класиране и ползване на услугите, като същевременно са формулирани в нея специфичните дейности и отговорности на служителите в центъра и на назначените лични асистенти.

Фокус: По какъв начин е разработена тази методология?

Радмила Рангелова: Методологията е разработена съгласно нормативната уредба в страната и заложените изисквания при изпълнението на процедурата „Независим живот”. Преди две години услугата „Личен асистент” се финансираше именно по тази процедура. Методологията е съобразена и съответно с актуализираната Национална стратегия за развитие на демографското развитие на населението, Националната стратегия за дългосрочна грижа и Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. В центъра за интегрирани услуги се приемат заявления от кандидати за потребители и кандидати за лични асистенти. Изискванията за кандидати за потребителите е да бъдат хора с увреждания, в това число и деца с експертно решение на ТЕЛК с определени под 90 %, хора над 65-годишна възраст с ограничения или с невъзможност за самообслужване. Заявленията за кандидатстване за ползване на услугата е по образец. Желаещите да ползват същата, могат на място да получат такъв образец, който да бъде попълнен. Задължително към заявлението се прилага експертното решение на ТЕЛК и документ, удостоверяващ дохода на кандидата. От друга страна лицата, които желаят да бъдат лични асистенти, тоест да предоставят конкретната услуга, подават заявление и автобиография по образец, като задължително прилагат копие на диплом за завършено средно образование. Това е едно от изискванията към тях. Услугите, които се предоставят в Центъра за интегрирани услуги за социално включване и личен асистент са фокусирани към нуждите на отделния човек, като след като бъдат оценени неговите индивидуални потребности. В началото на всеки месец в центъра се извършва актуализация на регистъра на чакащите потребители. Той е доста динамичен. Извършва се една оценка от служителите на центъра за интегрирани услуги, съгласно потребностите на потребителя и дохода на кандидата, той също е определящ. Процедурата е отворена, непрекъснато се приемат документи за нови потребители.

Фокус: Какво е отношението на доходите на кандидатите за услугата „Личен асистент”?

Радмила Рангелова: Това е въведено съгласно методиката. Целта е да има относителна равнопоставеност. Приоритетно се включват потребители с по-нисък доход, ако има потребители с равен брой точки. Мога да кажа, че процедурата е отворена и непрекъснато се приемат документи.

Фокус: Има ли свободни места?

Радмила Рангелова: Към момента всички места са запълнени, услугата се ползва от 141 потребители. В регистъра на чакащите потребители остават необхванати повече от 200 нуждаещи се от грижа и подкрепа в ежедневието си лица. Община Кюстендил е заявила пред министерство на труда и социалната политика и всички останали заинтересовани институции огромната необходимост от значително по – голям брой бюджет за предоставяне на услугата с оглед на демографската ситуация в нашата община.

Венцеслав ИЛЧЕВ