Радмила Рангелова, Община Кюстендил: Подготовката на новия програмен период открива нови перспективи за промяна в политиката на инвестициите

Радио "Фокус" - Кюстендил

Зам.-кметът на Община Кюстендил с ресор „Социални дейности и проекти” в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

Фокус: Госпожо Рангелова, в край на настоящия програмен период сме каква е равносметката към момента относно реализираните проекти от страна на Община Кюстендил?

Радмила Рангелова:  Към момента Община Кюстендил е реализирала проекти на обща стойност 91 733 306 лева. През настоящия програмен период общината изпълнява още 15 проекта на стойност 18 827 770 лева.  Има подадени осем проектни предложения на стойност 14 425 218 лева. За по-голямата част от тях е осигурено финансирането. Една част от тях са включени в Инвестиционната програма на Община Кюстендил. Сред тях са проектите за „Колушко дере”, благоустрояване на централната градска част и за въвеждането на мерки за енергийна ефективност в сградата на театъра. Предстои реализация на още два проекта, свързани с доставка на социални услуги.

Фокус: Какво предстои?

Радмила Рангелова:  Кандидатствали сме пред финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство с два проекта. Единият е за изграждането на Младежки център, а другият е с културна насоченост. Като цяло Община Кюстендил се възползва от всяка една възможност за да привлече външен ресурс, под формата на проекти, кандидатствайки по всички програми по които общината е бенефициент. Част от проектите са по Оперативна програма „Региони в растеж”, други са по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, има и по Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство. Имаме един проект, който реализираме вече 44 месеца. Той е финансиран по Оперативна програма за храни или основно материално подпомагане – „Топъл обяд”. Има комбинирани процедури. По трансграничните програми изпълняваме два проекта.  В момента се разработват още два проекта. Единият е свързан с деинституционализацията– втори етап за деца, преходно и наблюдавано жилище. Другото проектно предложение е за рехабилитация и модернизация, въвеждане на интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление.

Фокус: Какви са нагласите за следващия програмен период?

Радмила Рангелова: Подготовката на новия програмен период 2021-2027 година на европейско и национално ниво открива нови перспективи за промяна в политиката на инвестициите, свързани с въвеждането на нов регионален подход на въздействие и инвестиции в интегрирани мерки. Партньорството между всички заинтересовани страни е от решаващо значение за провеждането на успешна политика по регионално развитие. Поставена е и нова цел на политиката на сближаване – „Европа по-близо до гражданите“, засилването на териториалното измерение на въвеждането на многофондово финансиране, които дават възможност за прилагане деконцентриран подход на управление на програмите с фокус върху местния потенциал и нуждите на конкретните територии.

Фокус: Какво ще бъде новото през този период?

Радмила Рангелова: Новото през 2021 – 2027 г. ще бъдат инвестициите с териториално измерение, които ще са фокусирани върху местни и регионални проблеми. А целта е да се даде по-голяма възможност за партньорство между различни заинтересовани страни – общини, бизнес, неправителствен сектор. С оглед адекватното им решаване ще се залага на интегрирани проекти, финансирани не само чрез програмата за регионално развитие, но и чрез другите програми.  Община Кюстендил ще продължи политиката си за ефективно усвояване на европейски средства и през следващия програмен период.

Венцеслав ИЛЧЕВ