Размера на трудовите възнаграждения на кметовете в Община Благоевград ще бъде гласуван по време на редовната сесия на Общинския съвет на 29 март

Благоевград. Размера на трудовите възнаграждения на кметовете в Община Благоевград ще бъде гласуван по време на редовната сесия на Общинския съвет на 29 март. Това предвижда дневния ред за работата на местния парламент. Заседанието ще се проведе от 09.30 часа в зала „22-ри септември“. В програмата са включени общо 27 точки. Част от тях касаят питания на общински съветници, други са свързани с подготовка на проектни предложения. По време на сесията се предвижда също гласуване относно изпълнение на мерките, заложени в „Програма за управление на отпадъците на Община Благоевград 2015 – 2020 г.“ и относно изпълнение на мерките, заложени в Програмите за намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух на фини прахови частици и полициклични ароматни въглеводороди на територията на Община Благоевград. Ще бъдат разгледани ѝ предложение, относно предстоящо извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК, както ѝ предложение, относно покана за свикване на извънредно Общо събрание на „Прима Инвест БГ“ ООД, което ще се проведе на 03 април от 13.00 часа.