Ралица Кукова, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“: През почивните дни са възможни локални разливи в долните поречия на реките Струма и Места заради интензивни валежи

Снимка: Радио "Фокус" - Пирин

Ралица Кукова, директор на Дирекция „Контрол“ в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, в интервю за Радио „Фокус“ – Пирин.

Фокус: Какви са нивата на реките Струма и Места към момента?

Ралица Кукова: Нивото на река Струма е около прага за средни води, а нивото на река Места е в състояние на високи води, като тенденцията е за покачване на водите, вследствие на падналите валежи.

Фокус: Какво е положението в притоците им и има места, където нивата да са значително високи?

Ралица Кукова: Данните от хидрометричните станции на Национални институт по метеорология и хидрология (НИМХ) отичат състояние на високи води единствено на пункта на река Елешница при село Ваксево, Община Кюстендил. Следва да се има предвид, че това са моментни стойности, които са отчетени към  момента на измерването.

Фокус: По отношение язовирите – каква е обстановката и има ли критични участъци?

Ралица Кукова: Анализа на данните, който се прави ежедневно за комплексните и значими язовири, включени в Приложение 1 от Закона за водите показват, че същите разполагат с достатъчно свободен обем за поемането на високи води, тъй като наличните обеми в тях са на 50 % от общия язовирен обем. В териториална обхват на Басейнова дирекция това са язовирите Студена, Пчелина, Дяково, Калин, Кара гьол и Доспат.

Фокус: През почивните дни каква се очаква да бъде обстановката, тоест очакват ли се повишения и ако да къде?

Ралица Кукова: Според прогнозата за времето се очакват валежи, като по-значителни повишения са възможни на 13 юли във водосбора на река Места и в долното течение на река Струма. За сега ситуацията е нормална и не се очакват някакви поройни дъждове.

Фокус: А има ли някъде опасност от възникването на поройни наводнения?

Ралица Кукова: Към момента няма такава опасност. Възможно е при по-интензивни валежи в равнинните райони в долните поречия на Струма и Места да има локални разливи, но към този момент нямаме данни за такива ситуации.

Ливия НИНОВА