Ралица Христова, РИОСВ – Варна: Световният ден на околната среда е основният механизъм на ООН за повишаване на осведомеността и насърчаване на действия за опазване на околната среда

Ралица Христова, младши експерт към дирекция „Превантивна дейност“ в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Варна, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна по повод 5 юни – Световния ден на околната среда.

Фокус: Г-жо Христова, на 5 юни отбелязваме Световния ден на околната среда. От къде произлиза празника и каква е неговата цел?

Ралица Христова: Всяка година на 5 юни светът отбелязва Денят на околната среда. Това е най-известния глобален ден с призив за положителна промяна в околната среда. Световният ден на околната среда е основният механизъм на ООН за повишаване на осведомеността и за насърчаване на действия за опазване на околната среда в световен мащаб. Световният ден на околната среда е провъзгласен на 15 декември 1972 г. на 27-та сесия на Общото събрание на ООН в Стокхолм. Тогава е приета декларация за околната среда, която е първият международен договор за принципите за екологична защита на Земята. Датата за честване е избрана, защото именно на 5 юни започва работата на Конференцията на ООН по проблемите на околната среда през 1982 г.

Фокус: Защо е важно да се говори за опазването на околната среда и природата?

Ралица Христова: Околната среда е средата, в която живеем. Всичко, което ни заобикаля. От околната среда зависи нашето здраве и начинът ни на живот. Човека трябва да се грижи за околната среда и да не я замърсява, защото това влияе на всеки от нас. И тази година Световния ден на околната среда дава възможност на всеки от нас да се включи в борбата срещу замърсеността на въздуха по света. Мода да дам и няколко идеи. Например, да се изключат светлините и електроуредите, които не се използват. Да не се изгарят отпадъци, тъй като това директно допринася за замърсяването на въздуха. Да се използва повече обществен транспорт, да карат велосипеди хората или да се придвижват пеша. Да изключват двигателите да автомобилите, когато не са в движение. Да компостират органичните хранителни продукти и да рециклират неорганичните отпадъци. Да се използват нетоксични бои. Всичко това са едни стъпки, които човек може да предприеме, за да се намали отпечатъка върху околната среда, който ние оказваме.

Фокус: Подобни празници обикновено минават под конкретна тема или мото, което се променя всяка година. Каква е темата на Световния ден на околната среда през 2019?

Ралица Христова: Темата на Световния ден на околната среда през 2019 г. е замърсяване на въздуха. Ние не можем да спрем да дишаме, но може да предприемем стъпки за подобряване качеството на въздуха. Мотото „Заедно можем да победим замърсяването на въздуха“. Затова и тези мерки, които може да направи всеки човек, свързани с намаляването на замърсяването.

Фокус: Какво може да направи всеки отделен човек, за да намали отпечатъка си върху околната среда? А по конкретно как всеки може да се включи в борбата със замърсеността на въздуха по света?

Ралица Христова: Тези идеи, които ние предлагаме, като да не се изгарят отпадъци, да се използва повече обществения транспорт, да се компостира, да се рециклират неорганичните отпадъци. Всичко това са едни стъпки, които всеки може да предприеме с личния си пример и да подобрим замърсеността на въздуха, както по света, така и на местно ниво.

Фокус: А каква е работата на институциите и по конкретно на РИОСВ – Варна в опазването на околната среда? Какви са най-честите проблеми, с които се сблъсквате в работата си?

Ралица Христова: Регионалните инспекции са административни структури, осигуряващи провеждането на държавна политика по опазване на околната среда на регионално ниво. Регионалните инспекции осъществяват своята дейност на територията на една или няколко области, като имат регулиращи информационни и контролни функции. Контролните дейности са свързани с предотвратяване на замърсяване и увреждане, и замърсяване на околната среда. Опазване на водите от замърсяване, спазване на изискванията за осигуряване на екологосъобразно управление на отпадъците, опазване на елементите на национала екологична мрежа и биологичното разнообразие. Опазване качеството на атмосферния въздух. РИОСВ Варна извършва проекти, съставя предупредителни протоколи, дава предписания, контролира тяхното изпълнение, изисква писмени обяснения от представителите на проверяваните обекти, съставят се актове за установяване на административни нарушения, и още много др. Има също и информационни функции, които включват представяне на информация в областта на околната среда, обществеността и средствата за масово осведомяване, като се стреми повишаване на общественото съзнание и култура в областта на околната среда.

Фокус: Има ли конкретни проблеми с въздуха, които са специфични за Варна и Черноморието?

Ралица Христова: Оценката на качеството на атмосферния въздух върху територията на страната се осъществява чрез националната система за контрол, чрез която ежедневно се контролират концентрациите на основните показатели. За Варна най-голям дял от източниците на замърсяване на въздуха фини прахови частици имат транспортния трафик и битовото отопление на твърдо гориво. По-големи стойности на концентрациите на фини прахови частици са възможни при определени метеорологични условия и в локални участъци от населеното място – основно по интензивни транспортни артерии, пиково натоварване, както и на места, с повече сгради, отоплявани на битово гориво. Но за намаляване нивата на замърсителите на атмосферния въздух, съгласно нормативни изисквания, Общината реализира програма, в която са предвидени редица мерки, които трябва да бъдат взети по отношение на основните сектори – битово отопление и транспорт, източници на замърсяване с фини прахови частици, за да бъде постигнато необходимото качество на атмосферния въздух. А именно увеличаване на потреблението на природна газ, повишаване на енергийната ефективност, саниране на сграден фонд, подобряване на организацията на движението, изграждане на нови паргинзи и велосипедни алеи, почистване и реконструкция на пътна и улична мрежа и т.н.

Бояна АТАНАСОВА