Ренета Назърова: Опазването на горските територии, богатство, създадено от държавата и с труда на много добруджанци в полза на земята и микроклимата на района, е грижа и на цялото общество

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Ренета Назърова, зам.-директор на Държавно горско стопанство (ДГС) – Добрич, в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Какво отчита ДГС-Добрич за 2017 г. и какво предстои?

Ренета Назърова: Държавен горски разсадник„ Дъбовете“ произвежда годишно около 300 хил. броя фиданки от цер, акация, гледичия, червен дъб и други дървесни видове подходящи за залесяване. По отношение на залесяване през 2017 г. са изпълнени 45 дка в полезащитни горски пояси в землищатa на селата Паскалево, Орлова Могила и град Добрич. За тази година е предвидено мероприятието да се извърши в периода октомври- ноември на площ от 71 дка в землището на с. Божурово чрез садене на фиданки от цер. Отглеждани са горски култури през 2017 г. – 481 дка землищата на селата Овчарово, Котленци, Врачанци, Малка Смолница, Дряновец, Поручик Гешаново и град Добрич. Предвидено е тази година дейността да се извърши в периода април- ноември на площ от 615 дка в широколистни култури в землищата на селата Паскалево, Овчарово, Котленци, Врачанци, Малка Смолница, Орлова Могила, Дряновец, Поручик Гешаново и град Добрич. Ограждане на култури е предвидено да се извърши в новосъздадена широколистна култура в землището на с. Паскалево през периода април- май. Ще бъде подпомагано естественото възобновяване на горски насаждения. Ще се извърши в периода август- декември на площ от 438 дка в землищата на селата Пчелник, Долина, Опанец и Стожер в церови насаждения с цел осигуряване растежен простор на съществуващия подраст. През 2017 г. са изпълнени 2440 дка отгледни сечи на територията на Община град Добрич и Община Добричка в териториален обхват на ТП ДГС Добрич. Тази година е предвидено да се извърши в периода август- декември на площ от 2470 дка на територията на Община град Добрич и Община Добричка в териториален обхват на ТП ДГС Добрич в широколистни култури с цел регулиране на състава и произхода на същите. По отношение на защита на горските територии от пожари стопанството извършва дейности по направа и поддържане на минерализовани ивици- 30500 л.м. в периода месец май- месец август в землищата на град Добрич и селата Самуилово, Долина, Одринци, Опанец и Дончево. Продължава работата по поддържане на лесокултурни прегради- 16870 л.м. ще бъдат създадени в землището на село Житница в периода май- август. ДГС поддържа три броя противопожарни депа и един специализиран автомобил, снабден с цистерна и противопожарна помпа.

Фокус: Какви нарушения са констатирали вашите инспектори от началото на годината?

Ренета Назърова: В периода от 1 януари до 30 март 2018 г. са съставени общо 99 акта за 105,5 пр. м 3 дърва, като за сравнение, за същия период през 2017 г. са съставени 40 акта за 25,6 пр. м 3 дървесина. Концентрацията на нарушенията е в землищата на град Добрич и селата Стожер, Карапелит, Подслон и Самуилово. От общия брой на съставените акта за установени административни нарушения 33 са за съхраняване на дървесина немаркирана с контролна горска марка (КГМ), 33 – за съхраняване на дървесина без превозен билет (документ, доказващ законния произход на дървесината), 9 – за сеч без писмено позволително издадено от ДГС- Добрич, 9 акта за сеч на немаркирана с КГМ дървесина, 7 – за транспортиране на дървесина немаркирана с КГМ,  7 – за транспортиране на дървесина без превозен билет (документ, доказващ законния произход на дървесината). Съставен е и 1 акт за продажба на дървесина без превозен билет.

Фокус: Каква е дейността по стопанисване и поддържане на полезащитните горски пояси?

Ренета Назърова: ДГС – Добрич стопанисва 756 полезащитни горски пояси на площ от 1818,4 ха с обща дължина около 1000 км. Според Закона за горите от 2011 г. Полезащитните горски пояси са защитни съоръжения, които се стопанисват като гора, публична държавна собственост. Държавните горски стопанства обгрижват, охраняват и управляват държавните горски територии в това число полезащитните горски пояси. Разбира се опазването на това богатство, създадено от държавата и с труда на много добруджанци в полза на земята и микроклимата на района, е грижа и на цялото общество.  Всяка година от служителите и работниците на ДГС – Добрич в полезащитните горски пояси се планират и извършват залесителни, отгледни и възстановителни дейности. През 2017 г. са залесени 45 дка полезащитни горски пояси. Извършено е отглеждане на новосъздадени култури до пет годишна възраст на площ от 150 дка. Отгледни сечи и голи сечи за издънково възобновяване са извършени на площ от 380 дка. До 2025 г. е предвидено да се залесят общо 361 дка полезащитни горски пояси. Съвместно със земеделските стопани се извършва кастрене на тези пояси, които с короните си са завзели част от земеделските земи. Такова кастрене през 2017 г. е извършено на площ от 296 дка на 25 пояса. За 2017 г. на телефон 112 в ДГС – Добрич са получени 16 сигнала за незаконна сеч от граждани и при последваща намеса от страна на стопанството посегателствата са осуетени.

Фокус: Благодаря за този разговор!

Жулиета НИКОЛОВА