Решение на КПКОНПИ се оспорва пред Административен съд- Шумен

Снимка: Информационна агенция "Фокус"

Съдът образува административно дело № 356/2019г., инициирано по жалба Х.А.А. срещу Решение № РС-12953-18-025 от 24 април 2019г. на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Това съобщиха от Административен съд- Шумен. С оспорения административен акт е установен конфликт на интереси по отношение на Х. А., в качеството му на директор на Териториално поделение Държавно горско стопанство „Върбица“. Административният орган е констатирал, че А., като лице, заемащо публична длъжност, в периода от 23.01.2018г. до 15.03.2018г. е упражнил правомощия в интерес на свързано с него лице – „Енгин 2015“ ЕООД, които противоречат на разпоредби от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. С решението са наложени глоби и е постановено отнемане в полза на държавата от Х.А. на сума в общ размер от 54 574 лева. Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 9 октомври от 10.30 часа.