РЗИ – Шумен търси лечебно заведение за АГ прегледи на лица от ромски произход, като предоставя мобилен кабинет

Регионална здравна инспекция – Шумен обявява провеждане на избор на лечебно заведение за възлагане на дейности за 2019 г. по Националния план за действие за периода 2015-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2010 г., приоритет „Здравеопазване“, приета с Решение №355 на Министерския съвет от 2016 г. за осъществяване на не по-малко от 500 акушеро-гинекологични прегледи на лица от ромски произход в населени места и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения в населени места от област Шумен. Това сочи съобщение на сайта на Регионална здравна испекция- Шумен. РЗИ – Шумен предоставя мобилен АГ кабинет. Целта е  ранна регистрация на бременни, наблюдение по време на бременността и своевременна хоспитализация на родилки,  осъществяване на акушеро-гинекологични прегледи с мобилен АГ кабинет в населени места с компактно ромско население на лица от ромски произход в населени места на територията на област Шумен. Осигурени са  12 500,00 лв., включваща всички разходи за медицински персонал, шофьор, поддръжка на медицинската апаратура, сервиз на автомобила, обслужване на мобилния кабинет, охрана и др. Кандидатите могат да подадат заявление за участие в срок до 30 август.