РИОСВ – Варна: До 4000 лева е глобата за нерегламентирано изгаряне или нерегламентирано третиране на неопасни отпадъци

Имуществената санкция за едноличните търговци или юридическите лица, които нерегламентирано изгарят или извършват друга форма на нерегламентирано третиране на неопасни отпадъци е в размер от 1400 до 4000 лв. (например за излезли от употреба гуми и употребявани дрехи). Това съобщиха за Радио „Фокус“  – Варна  от пресцентъра на екоинспекцията.

Имуществената санкция за едноличните търговци или юридическите лица, които нерегламентирано изгарят или извършват друга форма на нерегламентирано третиране на опасни отпадъци (например отработени масла и отпадъците като стъкло, пластмаса и дървесина, съдържащи или замърсени с опасни вещества, както се класифицират боядисаните дограми), е в размер от 10000 до 50000 лв.

Употребяваните дрехи, които са предназначени за дейност по подготовка за повторна употреба (сортиране, отстраняване на замърсявания и др.), представляват отпадъци и третирането им следва да бъде съобразено с изискванията на Закона за управление на отпадъците. Продаването/предаването на негодни употребявани дрехи, които са отпадъци на физически лица е неправомерно съгласно закона и подлежи на санкция в размер от 300 до 1000 лв.

Общинските съвети определят условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци. В контейнерите за събиране на битови отпадъци или за разделно събиране на отпадъци от опаковки е забранено изхвърлянето на строителни отпадъци.

Десислава ВАСИЛЕВА