РИОСВ-Враца: Липсата на снеговалеж, частично замръзналите участъци по поречието на р. Искър, оказват  влияние върху броя и видовия състав на зимуващите птици

Липсата на снеговалеж, частично замръзналите участъци по поречието на р. Искър, оказват  влияние върху броя и видовия състав на зимуващите птици. Това съобщиха за Радио „Фокус“ – Видин от РИОСВ- Враца.  Експерти на Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца, съвместно с представители на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), Дирекция на природен парк „Врачански балкан“ и ТП ДГС-Враца, определиха състоянието на числеността и видовия състав на зимуващите водолюбиви птици в териториалния обхват на инспекцията по време на 44-тото среднозимно преброяване в рамките на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР). Бяха обходени общо 16 точки по поречието на река Искър в участъка от с. Люти брод, общ. Мездра до с. Чомаковци, общ. Червен бряг, в това число и 2 точки от яз. „Дъбника” край гр. Враца. Ясното време, обичайните ниски температури, вариращи между -5° С и +5° С, липсата на снеговалеж, частично замръзналите участъци по поречието на р. Искър, оказаха влияние върху броя и видовия състав на зимуващите птици. По обходените маршрути бяха преброени 380 представители на 12 вида водолюбиви птици, сред които сива и бяла чапла, голям корморан, малък гмурец, зимно бърне, лиска, зеленоглава патица.

По време на преброяването беше установено наличието на екземпляри от други видове птици, които също са защитени видове, съгласно Закона за биологичното разнообразие и представляват голям интерес за наблюдателите – обикновен и белоопашат мишелов, зелен кълвач, голям и син синигер, обикновена чинка, черешарка, малък ястреб, хвойнов дрозд и други.

Обобщените данни показват, че видовият състав се запазва относително постоянен, за сметка на числеността на видовете зимуващи водолюбиви птици, което в голяма степен се дължи на метеорологичните условия в наблюдавания териториален обхват.

Преброяването на зимуващите водолюбиви птици се провежда в световен мащаб от 1967 г. и е едно от най-масовите събития в областта на природозащитата. То се осъществява едновременно в повече от 100 страни, включващи около 25 000 влажни зони в цяла Европа, Северна Африка и Близкия Изток, с цел максимално точно преброяване на водолюбивите птици, оценка за състоянието на популациите на птиците и състоянието на местата, където те зимуват. Събраните в резултат от преброяването данни ще бъдат предоставени на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. На международно ниво информацията се обобщава от организацията Wetlands International.