РИОСВ-Враца участва в 43-то ежегодно среднозимно преброяване на водолюбивите птици

Екип от експерти на Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца, съвместно с представители на Българско дружество за защита на птиците, определиха състоянието на числеността и видовия състав на зимуващите птици на територията на инспекцията по време на 43-то Среднозимно преброяване на водолюбивите птици в България, съобщиха от инспекцията.

На 10.01. бяха обходени 11 точки по поречието на река Искър в участъка от с. Люти брод, общ. Мездра до с. Кунино, общ. Роман, и яз. “Дъбника” край Враца. Обичайните ниски температури между -1 и 0 градуса, обилния снеговалеж и замръзналите участъци по поречието на р. Искър и яз. Дъбника, оказаха влияние върху броя и видовия състав на зимуващите птици. По обходените маршрути бяха преброени над 240 представители на 7 вида водолюбиви птици, сред които сива и бяла чапла, голям корморан, малък гмурец, зимно бърне, лиска, зеленоглава патица.

По време на преброяването беше установено наличието на екземпляри от други видове птици, които също са защитени видове по Закона за биологичното разнообразие – обикновен мишелов, черен и зелен кълвач, голям и син синигер, обикновена чинка, керкенез, черешарка, малък ястреб и други.

Обобщените данни показват, че видовият състав се запазва относително постоянен, за сметка на числеността на видовете зимуващи водолюбиви птици, което в известна степен се дължи на обилните снеговалежи през последните дни и замръзналите участъци на наблюдаваните водоеми.

Преброяването на зимуващите водолюбиви птици се провежда в световен мащаб от 1967 г. и е едно от най-масовите събития в областта на природозащитата. То се осъществява едновременно в повече от 100 страни, включващи около 25 000 влажни зони в цяла Европа, Северна Африка и Близкия Изток, с цел максимално точно преброяване на водолюбивите птици, оценка за състоянието на популациите на птиците и състоянието на местата, където те зимуват. Събраните в резултат от преброяването данни ще бъдат предоставени на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. На международно ниво информацията се обобщава от организацията Wetlands International.