РИОСВ-Русе ще изпълнява нов проект в резервата „Сребърна“

Снимка:РИОСВ- Русе

РИОСВ-Русе ще изпълнява нов проект в резервата „Сребърна“, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите- Русе. Проектът е с наименование „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в Поддържан резерват  „Сребърна”, на стойност 8 532373,00 лева, от които 85 % средства на ЕФРР – 7252517,05 лв. и 15% – 1279855,95 лв. национално съфинансиране. Основните дейности са свързани с изграждане на западен канал, реконструкция и рехабилитация на прилежащи съоръжения, закупуване на специализирана техника за косене на тръстика и отстраняване на тиня, проучване на хранителната база на голям воден бик, зарибяване на езерото Сребърна, поддържащи дейности в пеликанската колония и др. Срокът за изпълнение на проекта е 48 месеца. Всички предвидени дейности целят подобряване на хидрологичния режим в защитената зона, намаляване задържането на биогенни елементи в езерото и подобрения, свързани с местообитанията на редките видолюбиви птици. Всички дейности са в съответствие с Националния план за опазване на най-значимите влажни зони в България 2013-2022 г., Актуализирания план за управление на ПР „Сребърна” от 2016 г., Плановете за действие за къдроглавия пеликан, Голям воден бик и Малък корморан и др. стратегически и нормативни документи. Проектът официално ще бъде представен в град Силистра пред институциите и заинтересованите лица на пресконференция през февруари тази година.