РИОСВ – Смолян разпореди общините да почистят речните корита и прилежащите им територии от отпадъци

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Смолян разпореди общините да почистят речните корита и прилежащите им територии от отпадъци. Това съобщиха от РИОСВ – Смолян. В изпълнение на заповед на министъра на околната среда и водите от екоинспекцията са дадени предписания на кметовете на всички контролирани общини в срок до 15 април да извършат проверки на речните корита и прилежащите територии за нерегламентирани замърсявания.

Съгласно дадените предписания общините са длъжни да вземат мерки за недопускане на замърсявания, а при наличие на такива да организират тяхното почистване. След изтичане на срока на предписанията експерти ще извършват проверки на място, а при констатирано неизпълнение на дадените предписания ще бъдат предприети административно-наказателни мерки, предвидени в Закона за опазване на околната среда и Закона за управление на отпадъците.