РИОСВ – Смолян  разпредели квоти за билки под специален режим

Министърът на околната среда и водите подписа Заповед за специалния режим на опазване и ползване на лечебните растения през календарната 2019 г. обнародвана в Държавен вестник. Това съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Смолян. Специалният режим на опазване и ползване се прилага за видове, чиито ресурси проявяват трайна тенденция за намаляване и съществува заплаха за естественото им разпространение в природата.

През тази година са определени допустими за събиране количества от 11 билки (кг сухо тегло) от естествените им находища, извън територията на трите Национални парка. Към тях спадат лечебна иглика, червен божур, бял пелин, лазаркиня, лудо биле и др. Тези количества в последствие се разпределят от директорите на съответните Регионални инспекции по околната среда и водите на фирмите, подали заявления за ползване.

На базата на подадено заявление от билкозаготвителен пункт в село Момчиловци, община Смолян. Ще могат да съберат 100 кг. сухо тегло цвят от Иглика (Primula veris L.).

Разпределението бе извършено със заповед на директора на РИОСВ – Смолян след заседание на междуведомствената комисия, а квотите са предоставени на фирмата заявител. Екоинспекцията осъществява контрола по изпълнението на заповедта. При извършване на търговска дейност с лечебни растения, включени в приложението към заповедта, нарушителите ще бъдат санкционирани.